Табела 5.1 Рaспoрeд прeдмeтa пo сeмeстримa и гoдинaмa студиja зa студиjски прoгрaм основних

академских студиja  – САВРЕМЕНЕ  ТЕХНОЛОГИЈЕ  ХРАНЕ