MАС ДРУМСКИ  САОБРАЋАЈ


Основни циљ студијског програма MAС Друмски саобраћај је темењније, продубљено и проширено образовање мастер инжењера саобраћаја, кроз стицање савремених теоријских и практичних знања за самостално обављање сложенијих послова из области друмског саобраћаја и безбедности. Циљеви студијског програма подразумевају постизање компетенција за развој креативних способности и овладавање специфичним практичним вештинама потребним за будући развој каријере у области саобраћаја.   Такође, значајан циљ студијског програма је и оспособљавање студената за учешће у даљем образовном процесу и наставак школовања на докторским студијама.

Врста студија: мастер академске студије.

Исход процеса учења – По завршетку студијског програма студенти ће бити у могућности да користе стечена знања из области саобраћаја и безбедности, планирања, организације, пројектовања, регулисања и управљања саобраћајем, транспорта и прописа у области саобраћаја за решавање сложенијих и захтевнијих  проблема и задатака у пословној пракси  субјеката у приватном и јавном сектору.

Академски назив:  МАСТЕР  ИНЖЕЊЕР  САОБРАЋАЈА

Услови за упис на студијски програм: Право уписа на мастер академске студије имају кандидати који су завршили основне академске студије и тиме остварили 240 ЕСПБ бодова на факултетима из сродних научних области и успешно положили пријемни испит, како је предвиђено Законом о високом образовању, Статутом и Правилником о упису студената и правилима студија Факултета примењених наука у Нишу.

Обавезни и изборни предмети: Студијски програм је структуриран тако да су испоштовани стандарди у погледу броја обавезних и изборних предмета. Кроз обавезне предмете обезбеђује се стицање неопходних теоријских знања, а кроз изборне предмете обрађују се они садржаји који ближе одговарају интересовањима и афинитетима сваког студента појединачно.

Студије се изводе комбиновано, односно кроз теоријску и практичну наставу, консултације, провере знања, стручну праксу, менторским радом и самосталним радом студената. Предвиђено време трајања студија је једна година (два семестара) при чему се остварује 60 ЕСПБ бодова. Мастер рад носи 8 ЕСПБ бодова, који улазе у укупан број остварених ЕСПБ бодова.

Предуслови за упис појединих предмета или групе предмета: Упис појединих предмета или групе предмета нису условљени претходно положеним испитима из једног или више предмета утврђених студијским програмом.

Начин избора предмета из других студијских програма: Студијским програмом није  омогућено избор предмета из других студијских програма због различитих образовно – научних поља.

Сврха студијског програма је садржајније и темељније образовање високостручних кадрова и будућих експерата за обављање широког спектра послова базираних на практичној примени проширених и продубљених знања из области планирања, пројектовања, регулисања, управљања саобраћајем, безбедности друмског саобраћаја и решавање конкретних пословних проблема субјеката у привредном и јавном сектору. Сврха студијског програма је образовање и оспособљавање мастер инжењера саобраћаја  за рад у привредним субјектима и установама чија се примарна делатност односи на планирање саобраћаја и инфрастуктуре, безбедност саобраћаја, пројектовање капацитета и експлоатације друмских саобраћајница, са циљем унапређења квалитета целокупног процеса рада у подручју које је од стратешког значаја и круцијалног националног интереса. Студијски програм омогућава студентима да током студија усвоје проширена и продубљена теоријска и практична знања, стекну одговарајуће интелектуалне вештине и компетенције које су друштвено корисне и у складу су са евидентним потребама тржишта рада у нашој земљи за квалификованим кадровима у области саобраћаја.

Студијски програм је конципиран тако да омогућава образовање високостручних кадрова у области друмског саобраћаја и безбедности у складу са релевантним међународним стандардима, као и праксом еминентнијих високообразовних институција у земњи и Европској Унији. Сврха студијског програма МАС Друмски саобраћај јесте и да студенти буду оспособљени за наставак формалног образовања, даљег усавршавања, праћење научних достигнућа из области саобраћаја и безбедности, као и за обављање широког спектра могућих занимања која се односе на:

 • руководилац транспорта;
 • руководилац за систем урбаног транзита;
 • технички директор транспорта;
 • руководилац за снабдевање и дистрибуцију;
 • руководилац за логистичку подршку;
 • инспектор за друмски и јавни саобраћај;
 • инспектор за јавне путеве;
 • истраживач у области саобраћаја;
 • истраживач у области урбанизма;
 • саобраћајни планер, као и осталих занимања везаних за:  управљање, пројектовање, регулисање, планирање, транспорта и безбедности друмског саобраћаја путника, робе или терета; рад у саобраћајним, транспортним, производним, логистичким предузећима; рад у осигуравајућим компанијама; рад у образовним институцијама на пословима образовања ученика на предметима из области саобраћајног инжењерства; рад у државним органима, дирекцијама и локалним самоуправама на пословима који подразумевају планирање и пројектовање  саобраћајне инфраструктуре и транспорта.

Циљеви студијског програма компатибилни су са мисијом и циљевима високошколске установе на којој се изводи и подразумевају постизање компетенција за развој креативних способности и овладавање специфичним практичним вештинама потребним за будући развој каријере у области саобраћаја и безбедности.

Основни циљ студијског програма мастер академских студија Друмски саобраћај је образовање мастер инжењера саобраћаја, кроз стицање проширених, продубљених и детаљнијих савремених теоријских и практичних знања, интелектуалних компетенција, способности и вештина за професионално и одговорно обављање напреднијих и сложенијих послова у области саобраћаја и безбедности, планирања, организације, пројектовања, регулисања и управљања саобраћајем, транспорта и прописа у области саобраћаја.

Конкретни циљеви студијског програма обухватају развој креативних способности и овладавање специфичним теоријским и практичним знањима потребним за:

 • разумевање и овладавање теоријским и практичним концептом система квалитета и оспособљавање за коришћење и анализу основних модела и метода система квалитеа у друмском саобраћају;
 • разумевање и овладавање теоријским и практичним знањем из области планирања и пројектовања друмског саобраћаја;
 • упознавање студената са појмовима, димензијама и специфичностима управљања транспортом, као и тенденцијама развоја саобраћајно-транспортних система у зависности од промена у окружењу;
 • самозапошљавање високостручних кадрова из области планирања, пројектовања саобраћаја и транспорта,
 • стицање адекватне основе за даљи научно – истраживачки рад, бављење науком и даље формално образовање на докторским академским студијама.

Усклађеним наставним планом и програмом Факултета, са плановима и програмима институција из земаља Европске Уније, студенти добијају могућност провере својих знања у иностранству. Сагласно томе, циљ студијског програма јесте и да обезбеди одговарајућа знања која ће омогућити мобилност кандидата на националном и међународном плану.

Студијски програм МАС Друмски саобраћај омогућава студентима да током студија стекну неопходна знања, одговарајуће интелектуалне и практичне вештине и потребне компетенције за обављање захтевнијих и сложенијих задатака, који су у функцији квалитетнијег обављања делатности у овој области.

Опште компетенције које стичу студенти:

 • развој напредног аналитичког и синтетичког начин размишљања, као и логички приступ у предвиђању решења практичних проблема и њихових последица, као и оспособљеност у области безбедности, планирања, транспорта, организације, технологије, регулисања и управљања саобраћаја за анализу и синтезу решења проблема и доношење адекватних одлука;
 • напредно овладавање дедуктивним и индуктивним методима, поступцима и процесима истраживања, као и оспособљенoст за научно истраживачки процес у области планирања, транспорта, организације, технологије, регулисања и безбедноси саобраћаја у свим облицима научног рада;
 • развој и примена критичког и самокритичког мишљења у раду и решавању практичних проблема и оспособљеност у области безбедности, планирања, транспорта, прописа, технологије, регулисања и управљања саобраћаја;
 • примене стечених знања и вештина у пракси, могућност самосталног и тимског рада и оспособљеност за праћење и прихватање технологија, прописа, регулисања и безбедности друмског саобраћаја, као и иновација у струци;
 • развоја комуникационих способности и спретности, као и сарадње са ужим социјалним и међународним окружењем у циљу прихватања нових знања и искустава који треба да допринесу даљој изградњи професионализма и стручном усавршавању;
 • увиђање значаја и поштовања професионалне етике, уважавања академског и професионалног кодекса и одговорног понашања у друштвеној заједници;

Предметно-специфичне компетенције свршених студената се огледају кроз:

 • темељно познавање и разумевање области пројектовања, планирања, регулисања, организације, технологије и управљања саобраћајних и транспортних система, и безбедности и контроле саобраћаја;
 • решавање сложенијих и захтевнијих проблема уз употребу научних метода и поступака у области планирања, технологије, пројектовања, анализе и управљања саобраћајним транспортом и превозом путника и робе;
 • повезивања теоријских и практичних знања из области безбедности, организације, технологије, регулисања, управљања и праћења саобраћаја;
 • перманентно праћење новина у области контроле друмског саобраћаја и безбедности и транспорта;
 • развој професионалних вештина и спретности у употреби стечених знања у пракси у области управљања капацитетом, планирања и протока транспорта и превоза путника;
 • употребу информационо-комуникационих технологија у овладавању знањима из области пројектовања, планирања, регулисања, технологије и управљања саобраћајних и транспортних система и безбедности друмског саобраћаја;

Завршетком основних академских студија на студијском програму ОАС Друмски саобраћај студенти стичу способност интегрисане примене знање из области саобраћаја и транспорта за решавање конкретних проблема савременог пословања и/или за даље учење. Такође, студенти су оспособљени да се одмах укључе у радни процес и да самостално, односно тимски раде у зависности од природе послова које обављају. Окончањем основних академских студија на студијском програму ОАС Друмски саобраћај, студентима се омогућава наставак школовања и упис докторских академских студија из сродних области.

Исход овог студијског програма усклађен је са сродним студијским програмима других високошколских установа у региону и савременим образовним концептима у Европској Унији, те омогућава студентима мобилност у европском образовном простору.

 

Табела 5.1 Рaспoрeд прeдмeтa пo сeмeстримa и гoдинaмa студиja зa студиjски прoгрaм

   МАСТЕР  АКАДЕМСКЕ  СТУДИЈЕ: ДРУМСКИ  САОБРАЋАЈ