ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ

ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ

 • Катедра Друмски саобраћај;
 • Катедра Нови извори енергије;
 • Катедра Савремене технологије хране;
 • Катедра Заштита животне средине;
 • Катедра Пословна информатичка економија;

За обављање научноистраживачке делатности и пружање инфраструктурне подршке за развој научноистраживачког рада и комерцијализацију резултата истраживачког рада, Факултет оснива Центар за научно – истраживачки рад, као организациону јединицу без својства правног лица.

Центар обавља активности које имају за циљ:

 • развој и унапређење општег фонда знања у оквиру научних области за које је Факултет опредељен,
 • афирмисање Факултета као научно – истраживачке организације,
 • афирмисање истраживачких звања,
 • валоризовање резултата истраживања и ширења научних сазнања,
 • оспособљавање кадрова и студената за научноистраживачки рад,
 • успостављање и развој сарадње са другим научно – истраживачким организацијама у земљи и иностранству,
 • успостављање и развој сарадње са привредом у циљу квантитативног и квалитативног унапређења научно – истраживачког рада,
 • припрему, планирање, организовање и спровођење научно – истраживачких пројеката,
 • припрему, планирање, организовање и спровођење семинара, курсева, симпозијума и других научних скупова.

Секретаријат представља организациону јединицу у којој се обављају: правни, кадровски и општи послови; послови студентске службе; финансијско – рачуноводствени послови; библиотечки послови; послови информационих технологија и технички послови.

СЕКРЕТАР ФАКУЛТЕТА

 

Кристина Живковић,

дипл. правник;

mail: sekretar@fpn.rs

СТУДЕНТСКА СЛУЖБА

 

 

 

Јована Реџић,

дипл. правник;

mail: jovana.redzic@fpn.rs