ОРГАНИ ФАКУЛТЕТА

ОРГАНИ ФАКУЛТЕТА

Орган управљања је Савет Факултета.

Број чланова и састав Савета Факултета утврђен је оснивачким актом Факултета. Од укупно 11 чланова Савета Факултета, шест чланова именује оснивач, четири члана су из реда запослених на Факултету и једног члана именује Студентски парламент. Мандат чланова Савета Факултета траје четири године уз могућност поновног избора. Мандат представника студената траје једну годину.

Савет Факултета може пуноважно да заседа и одлучује ако седници присуствује већина од укупног броја чланова. Пословником о раду Савета Факултета ближе се уређује начин рада и одлучивања.

Надлежности Савета Факултета су:

 1. доноси Статут Факултета на предлог Наставно – научног већа;
 2. бира и разрешава декана Факултета;
 3. доноси Финансијски план на предлог Наставно – научног већа;
 4. усваја Извештај о пословању и годишњи обрачун на предлог Наставно – научног већа;
 5. одлучује о жалбама против првостепених одлука органа Факултета;
 6. усваја План коришћења средстава за инвестиције на предлог Наставно – научног већа;
 7. даје сагласност на одлуке о управљању имовином Факултета;
 8. даје сагласност за расподелу финансијских средстава;
 9. доноси одлуку о висини школарине на предлог Наставно – научног већа;
 10. подноси оснивачу Извештај о пословању најмање једном годишње;
 11. доноси Политику обезбеђења квалитета;
 12. доноси Правилник о дисциплинској одговорности студената;
 13. врши избор екстерног ревизора финансијког пословања;
 14. надзире поступање органа пословођења ради извршења аката просветног инспектора;
 15. доноси Правилник о мерилимa за утврђивање висине школарине;
 16. доноси Правилник о спровођењу поступка за самовредновање и оцењивње квалитета; 17. доноси Стратегију обезбеђења квалитета;
 17. доноси Стратегију обезбеђења квалитета;
 18. доноси одлуку о изгледу знака (логоа) Факултета;
 19. доноси Пословник о раду Савета Факултета;
 20. обавља и друге послове у складу са законом и Статутом.

Орган пословођења је декан Факултета.

Декан Факултета бира се тајним гласањем из реда наставника Факултета, који су у радном односу са пуним радним временом, а изабрани су на неодређено време. Декан Факултета бира се на период од три године са могућношћу једног узастопног избора. Кандидат за избор декана Факултета не може бити лице које је правоснажном пресудом осуђено за кривично дело против полне слободе, фалсификовања исправе коју издаје Факултет или примања мита у обављању послова на факултету, односно које је правоснажном пресудом осуђено на казну затвора за друго кривично дело, као ни лице које је теже прекршило кодекс професионалне етике.

Надлежности декана Факултета су:

 1. представља и заступа Факултет;
 2. организује и непосредно руководи радом Факултета;
 3. извршава одлуке органа управљања;
 4. стара се о законитости рада и пословања Факултета;
 5. стара се о примени општих аката Факултета;
 6. председник је Наставно – научног већа Факултета;
 7. именије и разрешава продекана и руководиоце стручних органа и служби;
 8. закључује уговоре о раду са запосленим и ангажованим лицима;
 9. расписује конкурс за избор у звање наставника и сарадника;
 10. доноси одлуке о свим питањима из области радних односа у складу са законом;
 11. доноси Правилник о организацији и систематизацији радних места, уз претходну сагласност Савета Факултета;
 12. одлучује о појединачним правима и обавезама запослених у складу са Законом и општим актима Факултета;
 13. именује чланове сталних и повремених комисија;
 14. именује руководиоце научно – истраживачких пројеката;
 15. обавља и друге послове у складу са законом и општим актима Факултета.

 

Колегијум

Декан формира Колегијум као своје саветодавно тело.

Колегијум  помаже декану у организацији рада Факултета.

Колегијум чине: декан, продекани, шефови катедри и секретар. Колегијум заказује и седницама председава  декан, а у његовом одсуству овлашћени продекан. О термину одржавања седнице Колегијума обавештава се оснивач који може учествовати у његовом  раду.

Седнице  Колегијума се заказују по потреби, a најмање једном у две недеље.

Колегијум:

 1. врши анализу и оцену научно – истраживачког рада наставника и сарадника;
 2. врши анализу и оцену остварених пројектних активности;
 3. планира и организује промотивне активности Факултета;
 4. планира и организује активности у вези акредитације установе и студијских програма;
 5. планира и организује активности које се односе на развијање и унапређење односа са привредом;
 6. обавља и друге послове по потреби.

 

Продекани

Декану у раду помажу продекани.

Продекане именује декан на предлог Наставно – научног већа из реда наставника који су у радном односу са пуним радним временом. Продекан се бира на период од три године са могућношћу једног поновног избора. Овлашћени продекан замењује декана у његовој одсутности.

Продекан за наставу је одговоран за успешно извођење свих облика наставе, реализацију студијских програма, координацију рада Катедри и друге послове за које је овлашћен од стране декана.

Стручни орган Факултета су: Наставно – научно веће, Изборно веће и Већа катедри.

 Наставно – научно веће

Наставно – научно веће чине наставници и сарадници који су у пуном радном односу на Факултету.  Наставно – научно веће може пуноважно да заседа и одлучује ако седници присуствује већина укупног броја чланова Наставно – научног већа, односно на начин који је предвиђен Пословником о раду Наставно – научног већа.

При одлучивању о питањима која се односе на осигурање квалитета наставе, измену студијских програма, анализу ефикасности студирања и утврђивања ЕСПБ бодова, у раду Наставно – научног већа учествују представници студената и тада чине 20% чланова Наставно – научног већа.

Надлежности Наставно – научног већа су:

 1. доноси предлог Статута;
 2. доноси предлог Финансијког плана;
 3. доноси предлог Извештаја о пословању и годишњег обрачуна;
 4. доноси предлог Плана коришћења средстава за инвестиције;
 5. доноси предлог одлуке о висини школарине;
 6. доноси одлуку о избору у звање сарадника;
 7. доноси одлуку о избору у звање предавача и сарадника ван радног односа;
 8. доноси предлог одлуке о броју студената за упис у прву годину студија;
 9. доноси Пословник о раду Наставно – научног већа;
 10. доноси план извођења наставе;
 11. доноси предлоге студијских програма;
 12. доноси предлог одлуке о ужим научним областима;
 13. доноси Правилник о избору наставника и сарадника;
 14. доноси Правилник о упису студената и правилима студија на основним и мастер академским студијама;
 15. доноси Правилник о полагању испита;
 16. доноси кратки програм студија;
 17. доноси Правилник о уџбеницима и уџбеничкој литератури;
 18. доноси Правилник о организацији студија уз рад;
 19. доноси Правилник о завршном раду;
 20. доноси одлуке о давању сагласности за ангажовање наставника и сарадника на другим вискокошколским установама;
 21. доноси Правилник о обављању стручне праксе на основним и мастер академским студијама;
 22. усваја Извештај о самовредновању;
 23. доноси Правилник о раду библиотеке
 24. бира представнике у Савет Факултета;
 25. доноси Правилник о образовању током читаавог живота;
 26. именује чланове комисије за писање извештаја за избор у звање наставника и усваја исте;
 27. именује чланове комисије за писање извештаја за избор у звање сарадника и усваја исте.
 28. предлаже чланове Комисија за упис и пријем студената за све студијске програме на основним и мастер академским студијама;
 29. 29. именује менторе на студијском програму докторских академских студија;
 30. 30. доноси Правилник о докторским академским студијама;
 31. 31. доноси Правилник о оцени докторске дисертације;
 32. 32. предлаже чланове Комисије за упис на докторске академске студије.
 33. 33. доноси одлуку о саставу Комисије за оцену подобности докторанда и теме докторске дисертације, на иницијативу координатора докторских академских студија.
 34. 34. доноси предлог одлуке о именовању Комисије за оцену и јавну одбрану докторске дисертације.
 35. 35. обавља и друге послове у складу са законом и општим актима Факултета

Изборно веће

У поступку избора наставника Изборно веће Факултета чине наставници који су у радном односу на Факултету у истом или вишем звању од звања у које се наставник бира. Изборно веће могу чинити и наставници запослени на другим високошколским установама, који имају исто или више изборно звање од звања у које се наставник бира.

Већа катедри

Већа катедри чине наставници и сарадници из једне или више сродних ужих  стручних области студијских програма.

Студентски парламент је орган Факултета који бира и разрешава представнике студената у Савету Факултета, Наставно – научном већа, Комисији за обезбеђење квалитета и друге органе у складу са Пословником о раду Студентског парламента.

Право да бирају и да буду бирани за члана Студентског парламента имају сви студенти уписани у школској години у којој се бира Студентски парламент. Мандант чланова студентског парламента траје две године. Избор чланова Студентског парламента одржава се сваке друге године у априлу, тајним и непосредним гласањем.

Представници студената са хендикепом и студената уписаним по афирмативној мери заступљени су у Студентском парламенту у складу са Правилником о раду Студентског парламента.

Савет послодаваца чине послодавци и представници одговарајућих институција: тржишта рада, комора, струковних удружења, привредних друштава, јавних предузећа и установа, са којима Факултет примењених наука остварује сарадњу.

Број чланова Савета послодаваца, начин избора, трајање мандата, начин рада и одлучивање регулише се Пословником о раду Савета послодаваца.