ПОСЛОВНА ИНФОРМАТИЧКА ЕКОНОМИЈА


Основни циљ студијског програма МАС Пословна информатичка економија је образовање мастер пословних инаформатичара, кроз продубљивање стечених теоријских и практично примењивих знања, компетенција, способности и вештина за професионално и одговорно обављање делатности у области пословне информатике. Циљ студијског програма је оспособљавање студената за ширу примену специфичних пословно – информатичких знања и вештина у области економије, што је у складу са потребама тржишног и конкурентног привредног амбијента. Такође, не мање значајан циљ студијског програма је припрема студената и стварање потребне базе знања за наставак школовања и даље усавршавање на докторским академским студијама из ове области.

Врста студија: мастер академске студије

Исход процеса учења – По завршетку студијског програма студенти ће бити у могућности да користе продубљена пословно – информатичка знања за решавање конкретних и специфичних проблема и задатака у пословној пракси привредних субјеката, као и у јавном сектору.

Академски назив: МАСТЕР  пословни информатичар

Услови за упис на студијски програм: Право уписа на прву годину мастер академских студија имају кандидати који су завршили основне академске студије и тиме остварили 240 ЕСПБ бодова на факултетита из сродних научних области и успешно положили пријемни испит.

Обавезни и изборни предмети: Студијски програм је структуриран тако да су испоштовани стандарди у погледу броја обавезних и изборних предмета, као и условљена пропорција између теоријско – методолошких и стручно – апликативних предмета, који омогућавају реализацију циљева студијског програма и исхода процеса учења. Кроз обавезне предмете обезбеђује се стицање неопходних теоријских знања, а кроз изборне предмете обрађују се они садржаји који ближе одговарају интересовањима и способностима сваког студента појединачно.

Студије се изводе комбиновано, односно кроз теоријску и практична наставу, консултације, провере знања, стручном праксом, менторским радом и самосталним радом студената. Предвиђено време трајања студија је једна година (два семестра) при чему се остварује 60 ЕСПБ бодова. Студент завршава студије израдом мастер рада који се састоји од теоријско-методолошке припреме, неопходне за продубљено разумевање области на коју се рад односи. У току студирања, студент се подробније оспособљава за писање мастер рада и примену методологије за спровођење истраживања, који је обавезни део истог. Такође, кроз обавезне предмете, студент се оспособљава за употребу пословно – информатичких и економских решења за анализу добијених података из истраживања. Мастер рад носи 8 ЕСПБ бодова који улазе у укупан број бодова.  Стручна пракса је обавезна, реализује се у другом семестру студија.

Предуслови за упис појединих предмета или групе предмета: Упис појединих предмета или групе предмета нису условљени претходно положеним испитима из једног или више предмета утврђених студијским програмом.

  Начин избора предмета из других студијских програма: Студијским програмом није омогућено избор предмета из других студијских програма због различитих образовно – научних поља.

Сврха студијског програма је садржајније образовање високостручних кадрова за обављање широког спектра послова базираних на практичној примени знања из области пословне информатике за решавање конкретних пословних проблема субјеката у привредном и јавном сектору. Сврха студијског програма је образовање и оспособљавање студената за решавање економских проблема и реализацију економских циљева, употребом техника, метода и алата пословне информатике. Што је, у савременој ери развоја људске цивилизације и информатичког друштва, постало неопходно знање и компаративна предност приликом запошљавања. С обзиром да у савременом привредном амбијенту скоро да не постоји привредни субјекат која своју делатност делимично или у целосто не обавља употребом рачунара.

Савремени привредни субјекти у актуелним привредним околностима суочавају се са перманентим променама на тржишту. У таквом неизвесном пословном окружењу, одржива конкурентност и тржишно позиционирање постају примарни циљ сваког тржишног актера. Реализација таквог циља подразумева примену иновираних знања и вештина, који се умногоме разликују од традиционалних. Таква иновирана знања и вештине представљају интегрисане економске и информатичке компетенције које привредним субјектима обезбеђују брзо реаговање на тржишне тенденције, висок степен флексибилности и организационо знање које унапређује рад организационих функција, пословне процесе, стратегијску позицију привредних субјеката и повећава њихову вредност. Привредни субјекти имају потребу за запошљавање стручњака који истовремено владају потребним знањем из области пословне информатика и економије, јер запошљавање таквих мултифункционалних кадрова вишеструко смањује организационе трошкове и доприноси стварању додатне вредности, што у крајњој истанци доводи до свеукупног унапређења пословања.

У информатичком друштву и свеопштој тенденцији не само привредних субјеката, већ и јавног сектора да своју организацију и рад унапреди употребом интегрисаних пословно – информатичких и економских знања, оспособљавање студената управо за такве професије и занимања је недвосмислено друштвено оправдано и корисно.

Студијски програм омогућава студентима да током студија прошире и продубе своја знања, као и да унапреде интелектуалне и практичне вештине и компетенције које су друштвено оправдане и корисне. Зато је сврха овог студијског програма и да одговори евидентним и растућим потребама тржишта рада у нашој земљи за квалификованим кадровима у области економије и пословне информатике.

Сврха студијског програма је образовање студената и обезбеђивање потребних компетенција за обављање широког спектра могућих занимања:
– руководилац за интернет услуге,
– руководилац дигитализације послова,
– руководилац сектора за дигитални маркетинг,
– руководилац сектора електронске трговине,
– руководилац сектора за електронско пословање,
– руководилац, аналитичар и пројектант информационих система;
– руководилац за обраду података,
– руководилац и консултант за ИКТ системе,
– стручњак за развој интернет пословања,
– пројектант, аналитичар и администратор база података,
– референт за одржавање рачунарске опреме,
– пројектант веб-сајта и веб – дизајнер,
– стручњак за развој и архитектуру веб-сајта,
– аналитичар пословних процеса,
– аналитичар за осигурање квалитета у ИКТ,
– асистент за корисничку подршку,
– консултатнт у подручју пословне информатике,
– рад у основним и средњим школама на пословима образовања ученика на предметима из области пословне информатике,
– рад у државним органима и локалним самоуправама на пословима који подразумевају примену пословне информатике,
– предузетник у подручју дигиталне економије и примене пословне информатике у пословању.

Циљеви студијског програма односе се на образовање експерата из области пословне информатике који: примењују стечена проширена и продубљена знања за решавање практичних пословних проблема, напредно примењују савремена пословно – информатичка решења за унапређење менаџмента, рачуноводства, маркетинга, производње, људских ресурса и других области као пословних процеса и организационих функција, напредно примењују интегрисана пословно – информатичка и економска знања за развој дигиталног пословања у различитим областима, истакнуто развијају иницијативу и способност за самостално максимизирање употребе и искоришћавање могућности интернета у пословању, као и креативно приступају решавању проблема, доношењу и имплементацији одлука у различитим областима пословања кроз примену пословне информатике.

Циљеви студијског програма обухватају и развој критичког мишљења и напредних компетенција свршених студената неопходних за:
– напредну примену стечених интегрисаних пословно – информатичких и економских теоријских знања у пословној пракси субјеката у привредном и јавном сектору и решавање конкретних проблема;
– обављање послова из области пословне информатике и пословно – информатичке подршке субјектима у привредном и јавном сектору;
– напредном развоју и импементацији пословних информационих система;
– усавршено обављање послова у подручјима дигиталне економије и електронског пословања;
– обављање активности и развој организационих функција у подручјима дигиталне економије;
– свеобухватни развој и унапређење пословних процеса субјеката употребом пословно – информатичких решења;
– самозапошљавање и започињање предузетничког бизниса у подручју дигиталне економије и примене пословно – информатичких иновација у пословању.
– стицање адекватне основе за даљи научно – истраживачки рад, бављење науком и даље формално образовање на докторским академским студијама.

Усклађеним наставним планом и програмом студијског програма, са плановима и програмима институција из земаља Европске уније заснованих на принципима Болоњске декларације, студенти добијају могућност провере и допуне својих знања у иностранству. Сагласно томе, циљ студијског програма јесте и да обезбеди одговарајућа знања која ће омогућити мобилност кандидата на националном и међународном плану.

Студијски програм Пословна информатичка економија мастер академских студија омогућава студентима да током студија прошире постојећа и стекну напредна знања, одговарајуће интелектуалне и практичне вештине и потребне компетенције за рад у струци.

Опште компетенције огледају се кроз:

 • напредни развој аналитичког и синтетичког начин размишљања, као и логички приступ у предвиђању решења практичних проблема и њихових последица;
 • напредно овладавања дедуктивним и индуктивним методима, поступцима и процесима истраживања;
 • развоја и примена критичког и самокритичког мишљења у раду и решавању практичних проблема;
 • примене продубљених и проширених знања и вештина у пракси, могућност самосталног и тимског рада;
 • развоја комуникационих способности и спретности, као и сарадње са ужим социјалним и међународним окружењем у циљу прихватања нових знања и искустава који треба да допринесу даљој изградњи правног професионализма, стручном усавршавању;
 • увиђање значаја и поштовања професионалне етике, уважавања академског и професионалног кодекса, одговорног понашања у друштвеној заједници

Предметно специфичне компетенције обухватају:

 • напредно познавање и продубљено разумевање пословно – информатичке проблематике и њене практичне примене у области менаџмента, рачуноводства, маркетинга, електронском пословању, дигиталној економији, предузетничкој економији;
 • решавања конкретних проблема уз употребу научних метода и поступака и критичког мишљења;
 • повезивања теоријских и практичних знања из области пословне информатике и економије и њихове интегрисане примене;
 • перманентно праћење новина у области пословне информатике и дигиталне економије и примена новина у струци;
 • развој професионалних вештина и спретности у употреби стечених знања у пракси;
 • употребу информационо-комуникационих технологија у овладавању знањима из области пословне информатике;

Завршетком мастер академских студија на студијском програму Пословна информатичка економија студенти стичу академски назив мастер пословни информатичар. Студенти постају оспособљени за напредну практичну примену стечених продубљених теоријских знања и професионалних вештина из области пословне информатике и интегрисане примене знање из области пословне информатике и економије потребних за:

 • укључивање у радни процес одмах након завршених студија,
 • решавање конкретних проблема савременог пословања,
 • увођење и управљања информационим системом организације,
 • пословно – информатичку подршку менаџменту у процесу одлучивања,
 • креирање статистичких извештаја и анализа;
 • развој и иновирање пословних процеса
 • управљања и руковођење тимом запослених, кроз стечене лидерске вештине и способности.
 • самозапошљавање и започињање предузетничког бизниса у подручју дигиталне економије,
 • перманенетне примене пословно – информатичких иновација у пословању,
 • наставак школовања и упис докторских академских студија из сродних области.

Исход овог студијског програма усклађен је са сродним студијским програмима других високошколских установа у региону и савременим образовним концептима у Европској Унији, те омогућава студентима мобилност у европском образовном простору.

Табела 5.1 Рaспoрeд прeдмeтa пo сeмeстримa и гoдинaмa студиja зa студиjски прoгрaм

МАСТЕР АКАДЕМСКЕ  СТУДИЈЕ: ПОСЛОВНА ИНФОРМАТИЧКА ЕКОНОМИЈА

МАС ПИЕ – распоред полагања јунских испита 

Распоред наставника и сарадника на студијском програму МАС ПОСЛОВНА ИНФОРМАТИЧКА ЕКОНОМИЈА за школску 2021/2022 годину