Савремене технологије хране


Основни циљ студијског програма мастер академских студија Савремене технологије хране је образовање мастер инжењера технологије, кроз стицање проширених, продубљених и детаљнијих савремених теоријских и практичних знања, интелектуалних компетенција, способности и вештина за професионално и одговорно обављање напреднијих и сложенијих послова у области технологије хране, која представља стратегијски ресурс сваке привреде и националне државе. Циљ студијског програма је оспособљавање студената за примену специфичних теоријских и практичних знања у области технологије, припреме, прераде, чувања и контроле хране. Циљ студијског програма је и оспособљавање студената за учешће у даљем образовном процесу и наставак школовања на докторским студијама.

Врста студија: мастер академске студије.

Исход процеса учења – По завршетку студијског програма студенти ће бити у могућности да користе стечена знања из области технологије, припреме, прераде, чувања и контроле хране, са циљем решавања сложенијих и захтевнијих проблема и задатака у пословној пракси привредних субјеката и учесника у јавном сектору.

Академски  назив:  МАСТЕР  инжењеР  ТЕХНОЛОГИЈЕ

Услови за упис на студијски програм: Право уписа на мастер академске студије имају кандидати који су завршили основне академске студије и тиме остварили 240 ЕСПБ бодова на факултетита из сродних научних области и успешно положили пријемни испит, како је предвиђено Законом о високом образовању, Статутом и Правилником о упису студената и правилима студија Факултета примењених наука у Нишу.

Обавезни и изборни предмети: Студијски програм је структуриран тако да су испоштовани стандарди у погледу броја обавезних и изборних предмета. Кроз обавезне предмете обезбеђује се стицање неопходних теоријских знања, а кроз изборне предмете обрађују се они садржаји који ближе одговарају интересовањима и афинитетима сваког студента појединачно. На другој, трећој и четвртој години студија, студенти од понуђених три изборних предмета, бирају два.

Студије се изводе комбиновано, односно кроз теоријску и практична наставу, консултације, провере знања, стручну праксу, менторским радом и самосталним радом студената. Предвиђено време трајања студија је једна година (два семестара) при чему се остварује 60 ЕСПБ бодова. Мастер рад носи 8 ЕСПБ бодова, који улазе у укупан број остварених ЕСПБ бодова.

Предуслови за упис појединих предмета или групе предмета: Упис појединих предмета или групе предмета нису условљени претходно положеним испитима из једног или више предмета утврђених студијским програмом.

Начин избора предмета из других студијских програма: Студијским програмом није омогућено избор предмета из других студијских програма због различитих образовно – научних поља.

Сврха студијског програма је садржајније и темељније образовање високостручних кадрова и будућих експерата за обављање широког спектра послова базираних на практичној примени проширених и продубљених знања из подручја технологије хране које укључује припрему, прераду, производњу, чување, испитивање и контролу хране са циљем решавања конкретних пословних проблема субјеката у привредном и јавном сектору.  Сврха студијског програма је образовање и оспособљавање мастер инжењера технологије за рад у привредним субјектима и установама чија је примарна делатност из области технологије хране, са циљем унапређења квалитета целокупног процеса рада у подручју које је од стратешког значаја и круцијалног националног интереса. Студијски програм омогућава студентима да током студија усвоје проширена и продубљена теоријска и практична знања, стекну одговарајуће интелектуалне вештине и компетенције које су друштвено корисне и у складу су са евидентним потребама тржишта рада у нашој земљи за квалификованим кадровима у области технологије хране.

Студијски програм је конципиран тако да омогућава образовање високостручних кадрова у области технологије и прераде хране у складу са релевантним  међународним стандардима и савременим тенденцијама у области припреме, прераде, производње, чувања, испитивања и контроле хране, као и праксом еминентнијих високообразовних институција у земљи и Европској Унији. Сврха студијског програма МАС Савремене технологије хране јесте и да студенти буду оспособљени за наставак формалног образовања, даљег усавршавања, праћење научних достигнућа из области технологије хране, као и за обављање широког спектра могућих занимања која се односе на:

 • планирање, организовање, вођење и контролу производње, дистрибуцију и пласирања хране на тржиште, складиштење сировина, полупроизвода и готових производа;
 • развој, увођење и праћење нових прехрамбених производа и технолошких поступака, као и процеса и опреме у прехрамбеној индустрији;
 • технолошко пројектовање и израду елабората за објекте и технолошке линије за производњу и припрему хране;
 • осигурање квалитета прехрамбених производа и управљање квалитетом у прехрамбеној индустрији;
 • саветодавне делатности из подручја прехрамбене технологије;
 • рад у државним органима и установама на пословима који подразумевају примену савремених технологија у производњи, испитивању, преради, чувању и транспорту хране.
 • рад у основним и средњим школама на пословима образовања ученика на предметима из области технологије, прераде и безбедности хране;

Циљеви студијског програма МАС Савремене технологије хране компатибилни су са мисијом и циљевима високошколске установе на којој се изводи и подразумевају постизање компетенција за развој креативних способности и овладавање специфичним практичним вештинама потребним за будући развој каријере у области технологије хране.

Основни циљ студијског програма мастер академских студија Савремене технологије хране је образовање мастер инжењера технологије, кроз стицање проширених, продубљених и детаљнијих савремених теоријских и практичних знања, интелектуалних компетенција, способности и вештина за професионално и одговорно обављање напреднијих и сложенијих послова у области технологије хране, припреме, прераде, производњу, чување и контролу хране.

Конкретни циљеви односе се овладавање специфичним знањима и практичним вештинама, као и развој креативних способности потребних за:

 • постизање стручних компетенција из различитих области технологије хране кроз стручне и апликативне предмете ради обављања сложенијих задатака у пословној пракси;
 • стицање детаљнијег знања о важности контроле и безбедности хране, као и примену метода за анализу ризика безбедности хране;
 • разумевање савремених тенденција у производњи органске хране и примену модерних технологија конзервисања и паковања хране;
 • самозапошљавање у подручју производње, припреме, прераде, чувања и контроле хране;
 • концептуално разумевање и примену метода за бављење научно – истраживачким радом:
 • развијање критичког мишљења, аналитичности и синтетичког закључиваања у процесу формалног образовања и научном – истраживачком раду;
 • стицање адекватне основе за даљи научно – истраживачки рад, бављење науком и даље формално образовање на докторским академским студијама.

Усклађеним наставним планом и програмом Факултета, са плановима и програмима институција из земаља Европске Уније, студенти добијају могућност провере својих знања у иностранству. Сагласно томе, циљ студијског програма јесте и да обезбеди одговарајућа знања која ће омогућити мобилност кандидата на националном и међународном плану.

Студијски програм МАС Савремене технологије хране, омогућава студентима да током студија стекну неопходна знања, одговарајуће интелектуалне и практичне вештине и потребне компетенције за обављање захтевнијих и сложенијих задатака, који су у функцији квалитетнијег обављања делатности у овој области.

Опште компетенције које стичу студенти:

 • развој аналитичког и синтетичког начин размишљања, као и логички приступ у предвиђању решења практичних проблема и њихових последица, као и оспособљеност у области припреме, прераде, паковања, чувања и контроле хране;
 • овладавања дедуктивним и индуктивним методима, поступцима и процесима истраживања, као и оспособљенoст за научно истраживачки процес у области припреме, прераде, чувања, и контролу хране, организације призводње и безбедноси хране у свим облицима научног рада;
 • развоја и примена критичког и самокритичког мишљења у раду и решавању практичних проблема у пракси;
 • примене стечених знања и вештина у пракси, могућност самосталног и тимског рада и оспособљеност за праћење и примену нових технологија, иновација и прописа у струци;
 • развоја комуникационих способности и спретности, као и сарадње са ужим социјалним и међународним окружењем у циљу прихватања нових знања и искустава који треба да допринесу даљој изградњи професионализма и стручном усавршавању;
 • увиђање значаја и поштовања професионалне етике, уважавања академског и професионалног кодекса, одговорног понашања у друштвеној заједници;

Предметно-специфичне компетенције свршених студената се огледају кроз:

 • напредно познавање и продубљено разумевање припреме, прераде, паковања, чувања, контроле хране и технологије хране;
 • решавања сложенијих и захтевнијих проблема уз употребу научних метода и поступака и критичког мишљења;
 • повезивања теоријских и практичних знања из области технологије хране и њихове интегрисане примене;
 • перманентно праћење новина у области технологије хране и примена новина у струци;
 • развој професионалних вештина и спретности у употреби стечених знања у пракси;
 • употребу информационо-комуникационих технологија у овладавању знањима из области технологије хране;

Студенти постају оспособљени за практичну примену стечених теоријских знања и професионалних вештина из области технологије и безбедности  хране. Они стичу способност интегрисане примене знање из области технологије хране за решавање конкретних проблема савременог пословања и/или за даље учење. Такође, студенти су оспособљени да се одмах укључе у радни процес и да самостално, односно тимски раде у зависности од природе послова које обављају. Окончањем мастер академских студија, студентима се омогућава наставак школовања и упис докторских академских студија из сродних области.

Исход овог студијског програма усклађен је са сродним студијским програмима других високошколских установа у региону и савременим образовним концептима у Европској Унији, те омогућава студентима мобилност у европском образовном простору.

 

Табела 5.1 Рaспoрeд прeдмeтa пo сeмeстримa и гoдинaмa студиja зa студиjски прoгрaм

   МАСТЕР  АКАДЕМСКЕ  СТУДИЈЕ: САВРЕМЕНЕ  ТЕХНОЛОГИЈЕ  ХРАНЕ

Распоред полагања испита MСТХ 2021/2022

МАС САВРЕМЕНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ ХРАНЕ за школску 2021/2022 годину