Пословна информатичка економија
основне академске студије

Студијски програм

Почетак године

Октобар

Трајање студија

4 године ОАС

Наставни језик

Српски

Локација

Ниш, Србија

Студијски програм

Сврха студијског програма је образовање високостручних кадрова за обављање широког спектра послова базираних на практичној примени интегрисаних знања из области пословне информатике и економије за решавање конкретних пословних проблема субјеката у привредном и јавном сектору. Сврха студијског програма је образовање и оспособљавање студената за решавање економских проблема и реализацију економских циљева, употребом техника, метода и алата пословне информатике. Што је, у савременој ери развоја људске цивилизације и информатичког друштва, постало неопходно знање и компаративна предност приликом запошљавања. С обзиром да у савременом привредном амбијенту скоро да не постоји привредни субјекат који своју делатност делимично или у целосто не обавља употребом рачунара.

Пусти видео запис

Студијски програм Пословна информатичка економија конципиран је тако да омогућава образовање савремених кадрова у области пословне информатичке економије.

Савремени привредни субјекти у актуелним привредним околностима суочавају се са перманентим променама на тржишту. У таквом неизвесном пословном окружењу, одржива конкурентност и тржишно позиционирање постају примарни циљ сваког тржишног актера. Реализација таквог циља подразумева примену иновираних знања и вештина, који се умногоме разликују од традиционалних. Таква иновирана знања и вештине представљају интегрисане економске и информатичке компетенције које привредним субјектима обезбеђују брзо реаговање на тржишне тенденције, висок степен флексибилности и организационо знање које унапређује рад организационих функција, пословне процесе, стратегијску позицију привредних субјеката и повећава њихову вредност. Привредни субјекти имају потребу за запошљавање стручњака који истовремено владају потребним знањем из области пословне информатика и економије, јер запошљавање таквих мултифункционалних кадрова вишеструко смањује организационе трошкове и доприноси стварању додатне вредности, што у крајњој истанци доводи до свеукупног унапређења пословања. У информатичком друштву и свеопштој тенденцији не само привредних субјеката, већ и јавног сектора да своју организацију и рад унапреди употребом интегрисаних пословно – информатичких и економских знања, оспособљавање студената управо за такве професије и занимања је недвосмислено друштвено оправдано и корисно.

Сврха студијског програма је образовање студената и обезбеђивање потребних компетенција за обављање широког спектра могућих занимања:

Циљеви студијског програма ОАС Нови извори енергије компатибилни су са мисијом и циљевима високошколске установе и укључују овладавање знањем и специфичним практичним вештинама и постизање инжењерских компетенција потребних за будући развој каријере у области машинства и нових извора енергије.
Основни циљ студијског програма је образовање дипломираних инжењера машинства, кроз стицање савремених теоријских и практичних знања, потребних компетенција, способности и вештина за професионално и одговорно обављање делатности у области иновационих извора енергије, процесне технике, односно машинског инжењерства.
Усклађеним наставним планом и програмом студијског програма, са плановима и програмима институција из земаља Европске уније заснованих на принципима Болоњске декларације, студенти добијају могућност провере и допуне својих знања у иностранству. Сагласно томе, циљ студијског програма јесте и да обезбеди одговарајућа знања која ће омогућити мобилност кандидата на националном и међународном плану. Студијски програм омогућава студентима да током студија усвоје неопходна знања, стекну одговарајуће интелектуалне и практичне вештине и потребне компетенције за рад у професионалној пракси.
Усклађеним наставним планом и програмом студијског програма, са плановима и програмима институција из земаља Европске уније заснованих на принципима Болоњске декларације, студенти добијају могућност провере и допуне својих знања у иностранству. Сагласно томе, циљ студијског програма јесте и да обезбеди одговарајућа знања која ће омогућити мобилност кандидата на националном и међународном плану.
Студијски програм Пословна информатичка економија основних академских студија омогућава студентима да током студија стекну неопходна знања, одговарајуће интелектуалне и практичне вештине и потребне компетенције за рад у професионалној пракси.

Компетенције

Практичне информације