УСЛОВИ УПИСА:

 На конкурс за упис на прву годину основних академских студија могу се пријавити кандидати који су завршили средње образовање у четворогодишњем трајању.

ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА УПИС

Кандидати приликом пријављивања на конкурс за упис у прву годину студија подносе следећу документацију:

 • пријаву на конкурс
 • очитану биометријску личну карту са чипом односно фотокопију биометријске личне карте без чипа,
 • сведочанства сва четири разреда средње школе (копија )
 • диплому о завршном испиту (копија)

Полагање пријемног испита се не плаћа.

Кандидати достављају пријаву на конкурс и оригинал докумантацију на увид  Студенској служби Факултета.

Кандидати који стекну право на упис, подносе следећу документацију :

 • диплому о завршном односно матурском испиту
 • сведочанства сва четири разреда средње школе
 • два обрасца ШВ-20 (добија на Факултет)
 • очитану биометријску личну карту са чипом односно фотокопију биометријске личне карте без чипа,
 • извод из матичне књиге рођених
 • индекс (добија на Факултет)
 • 2 фотографије формата 3,5*4,5,
 • доказ о уплати прве рате школарине

Напомена: Кандидати подносе оригинал диплому и сведочанства или оверене копије уз увид у оригинале.

 

Потребна документација за прелазак са других високошколских установа на којима се остварују основне академске на Факултет примењених наука у Нишу:

 • диплома и додатак дипломи стечен на другој високошколској установи,
 • уверење о положеним испитима ( уколико кандидат није стекао диплому и додатак дипломи),
 • диплома о стеченом средњем образовању (фотокопија),
 • очитана лична карта,
 • извод из матичне књиге рођених,
 • 2 фотографије формата 3,5*4,5,
 • доказ о уплати прве рате школаринe