Друмски саобраћај
основне академске студије

Студијски програм

Почетак године

Октобар

Трајање студија

4 године ОАС

Наставни језик

Српски

Локација

Ниш, Србија

Студијски програм​

Сврха студијског програма је оспособљавање високостручних кадрова за обављање широког спектра послова базираних на практичној примени теоријских и практичних знања из области планирања, пројектовања, регулисања, управљања саобраћајем, безбедности друмског саобраћаја и транспорта и решавање конкретних пословних проблема субјеката у привредном и јавном сектору. Сврха студијског је стицање потребних интелектуалних и стручних способности, вештина и компетенција студената за рад: у привредним субјектима чија се примарна делатност односи на планирање саобраћаја и инфраструктуре, безбедност саобраћаја, пројектовање, регулисање и управљање на мрежи саобраћајница, пројектовање капацитета и експлоатације друмских саобраћајница, као и промет путника и робе; производним и услужним предузећима; пројектантским кућама, бироима, установама за статистичка истраживања; урбанистичким заводима и другим установама, које се баве истраживањем, планирањем и пројектовањем у области саобраћаја и безбедности, транспорта и логистике. Студијски програм је конципиран тако да омогућава образовање високостручних кадрова у области друмског саобраћаја у складу са релевантним међународним стандардима и савременим тенденцијама у области планирања, пројектовања, регулисања, управљања саобраћајем, безбедности саобраћаја и транспорта, као и праксом еминентнијих високообразовних институција у земљи и Европској Унији.

Студијски програм Друмски саобраћај конципиран је тако да омогућава образовање савремених кадрова у области Друмског саобраћаја.

Сврха студијског програма ОАС Друмски саобраћај јесте и оспособљавање студената за наставак формалног образовања, даље усавршавање, праћење научних достигнућа из области друмског саобраћаја, као и за обављање широког спектра могућих
занимања као што су:

Циљеви студијског програма компатибилни су са мисијом и циљевима високошколске установе на којој се изводи и подразумевају образовање високообразовних кадрова из области саобраћајног инжењерства и развијање интелетуалних и стручних компетенција, способности и специфичних практичних вештина потребних за развој каријере у области друмског саобраћаја, транспорта и безбедности саобраћаја.
Основни циљ студијског програма ОАС Друмски саобраћај је образовање дипломираних инжењера саобраћаја, кроз стицање савремених теоријских и практично примењивих знања за професионално и одговорно обављање послова у области планирања, организовања, регулисања, управљања саобраћајем, транспорта, саобраћајних система и безбедности саобраћаја. Циљ студијског програма је оспособити будући дипломиране инжењере саобраћаја да: успешно примењују стечена знања за решавање практичних пословних проблема, примењују савремена саобраћајно – транспортна решења за унапређење пословних процеса и саобраћајне делатности, развијају иницијативу и способност за самостално максимизирање употребе и искоришћавање могућности саобраћајних система, као и креативно приступају решавању проблема, доношењу и имплементацији одлука у области друмског саобраћаја, транспорта робе и путника и безбедности саобраћаја.

Компетенције

Практичне информације