Нови извори енергије
основне академске студије

Студијски програм

Почетак године

Октобар

Трајање студија

4 године ОАС

Наставни језик

Српски

Локација

Ниш, Србија

Студијски програм​

Сврха студијског програма ОАС Нови извори енергије је образовање високостручних кадрова, дипломираних инжењера машинствa за рад у привредним субјектима или установама и организацијама чија се примарна делатностт базира на примени нових извора енергије. Студијски програм омогућава студентима да током студија усвоје неопходне теоријске концепте, и практична инжењерска знања и стекну одговарајуће интелектуалне вештине и компетенције које су недвосмислено друштвено оправдане и корисне. Сврха овог студијског програма је и да одговори евидентним потребама тржишта рада у нашој земљи за квалификованим кадровима у области машинства и процесне технике.

Студијски програм Нови извори енергије конципиран је тако да омогућава образовање савремених кадрова у области нових извора енергије.

Због тога, сврха овог студијског програма јесте да одражава промене у области машинства и осталих научних дисциплина које се на њему изучавају и да буде заснован на пракси еминентнијих високообразовних институција из земље и света. Сврха студијског програма јесте и да студенти буду оспособљени за наставак даљег усавршавања, за праћење и примену научних достигнућа из области нових извора енергије и сродних дисциплина, као и да својим деловањем допринесу националном технолошком развоју и унапређењу свеукупне енергетске ефикасности на националном нивоу. Сходно томе, студијски програм је у функцији имплементације Стратегије стручног и технолошког развоја Републике Србије, кроз очување и развој укупног научно – истраживачког потенцијала и општег фонда знања, као важних чинилаца укључивања Србије у Европске интеграционе процесе. Сврха студијског програма је образовање студената и обезбеђивање потребних компетенција за обављање широког спектра могућих занимања:

Циљеви студијског програма ОАС Нови извори енергије компатибилни су са мисијом и циљевима високошколске установе и укључују овладавање знањем и специфичним практичним вештинама и постизање инжењерских компетенција потребних за будући развој каријере у области машинства и нових извора енергије.
Основни циљ студијског програма је образовање дипломираних инжењера машинства, кроз стицање савремених теоријских и практичних знања, потребних компетенција, способности и вештина за професионално и одговорно обављање делатности у области иновационих извора енергије, процесне технике, односно машинског инжењерства.
Усклађеним наставним планом и програмом студијског програма, са плановима и програмима институција из земаља Европске уније заснованих на принципима Болоњске декларације, студенти добијају могућност провере и допуне својих знања у иностранству. Сагласно томе, циљ студијског програма јесте и да обезбеди одговарајућа знања која ће омогућити мобилност кандидата на националном и међународном плану. Студијски програм омогућава студентима да током студија усвоје неопходна знања, стекну одговарајуће интелектуалне и практичне вештине и потребне компетенције за рад у професионалној пракси.

Компетенције

Практичне информације