Пословна информатичка економија основне академске студије

Студијски програм

Почетак године

Октобар

Трајање студија

4 године ОАС

Наставни језик

Српски

Локација

Ниш, Србија

Студијски програм​

Сврха студијског програма је образовање високостручних кадрова за обављање широког спектра послова базираних на практичној примени интегрисаних знања из области пословне информатике и економије за решавање конкретних пословних проблема субјеката у привредном и јавном сектору. Сврха студијског програма је образовање и оспособљавање студената за решавање економских проблема и реализацију економских циљева, употребом техника, метода и алата пословне информатике. Што је, у савременој ери развоја људске цивилизације и информатичког друштва, постало неопходно знање и компаративна предност приликом запошљавања. С обзиром да у савременом привредном амбијенту скоро да не постоји привредни субјекат који своју делатност делимично или у целосто не обавља употребом рачунара.

Студијски програм Пословна информатичка економија конципиран је тако да омогућава образовање савремених кадрова у области пословне информатичке економије.

Савремени привредни субјекти у актуелним привредним околностима суочавају се са перманентим променама на тржишту. У таквом неизвесном пословном окружењу, одржива конкурентност и тржишно позиционирање постају примарни циљ сваког тржишног актера. Реализација таквог циља подразумева примену иновираних знања и вештина, који се умногоме разликују од традиционалних. Таква иновирана знања и вештине представљају интегрисане економске и информатичке компетенције које привредним субјектима обезбеђују брзо реаговање на тржишне тенденције, висок степен флексибилности и организационо знање које унапређује рад организационих функција, пословне процесе, стратегијску позицију привредних субјеката и повећава њихову вредност. Привредни субјекти имају потребу за запошљавање стручњака који истовремено владају потребним знањем из области пословне информатика и економије, јер запошљавање таквих мултифункционалних кадрова вишеструко смањује организационе трошкове и доприноси стварању додатне вредности, што у крајњој истанци доводи до свеукупног унапређења пословања. У информатичком друштву и свеопштој тенденцији не само привредних субјеката, већ и јавног сектора да своју организацију и рад унапреди употребом интегрисаних пословно – информатичких и економских знања, оспособљавање студената управо за такве професије и занимања је недвосмислено друштвено оправдано и корисно.

Сврха студијског програма је образовање студената и обезбеђивање потребних компетенција за обављање широког спектра могућих занимања:

Циљеви студијског програма подразумевају образовање кадрова из области пословне информатике који: успешно примењују стечена знања за решавање практичних пословних проблема, примењују савремена пословно – информатичка решења за унапређење менаџмента, рачуноводства, маркетинга, производње, људских ресурса и других области као пословних процеса и организационих функција, примењују интегрисана пословно – информатичка и економска знања за развој дигиталног пословања у различитим областима, развијају иницијативу и способност за самостално максимизирање употребе и искоришћавање могућности интернета у пословању, као и креативно приступају решавању проблема, доношењу и имплементацији одлука у различитим областима пословања кроз примену пословне информатике.

Компетенције

Практичне информације