Заштита животне средине
основне академске студије

Студијски програм

Почетак године

Октобар

Трајање студија

4 године ОАС

Наставни језик

Српски

Локација

Ниш, Србија

Студијски програм​

Сврха студијског програма ОАС Заштита животне средине је образовање високостручних кадрова у области заштите животне средине, академски и професионално компетентних за рад у струци, односно за рад у предузећима која се баве очувањем, унапређењем и заштитом животне средине, образовним институцијама, индустрији, као и у другим научно – истраживачким организацијама и институцијама из области заштите животне средине и екологије.

Студијски програм Заштита животне средине конципиран је тако да омогућава образовање савремених кадрова у области заштите животне средине.

Сврха овог студијског програма је да одражава промене у области заштите животне средине, екологије и осталих научних дисциплина које се на њему изучавају и да буде заснован на пракси еминентнијих високообразовних институција у Европској Унији. Сврха студијског програма јесте и да студенти буду оспособљени за наставак даљег усавршавања и за праћење научних достигнућа из области заштитте животне средине, екологије и сродних дисциплина.
Емпиријска истраживања и актуелна дешавања показују да заштита животне средине и екологија, као стратегијски значајне области, остварују интензивни и прогресивни раст, тако да су евидентне и растуће потребе послодаваца за радно ангажовање кадрова на тим пословима. Сврха студијског програма представља одговор садашњим тенденцијама на тржишту рада, али и допринос свеукупном унапређењу очувања и заштити животне средине, као предуслову за нормалан и квалитетат живот људи. Сврха студијског програма је образовање студената за обављање конкретних послова у струци и могућих занимања као што су:

Циљеви студијског програма подразумевају оспособљавање студената за обављање послова који се односе на анализу стања, управљање заштитом, очувањем и перманентним унапређењењем заштите животне средине и екологије са посебним фокусом на одрживу употребу биолошких и природних ресурса, као и побољшање квалитета животне средине. Циљ овог студијског програма је развијање интелектуалних способности студената да идентификују постојеће околности, управљају заштитом и инкорпорирају испитивања о животној средини у истраживачке и развојне пројекте, како би се обезбедила ефикасна и ефектна решења у очувању природних екосистема и одрживој експлоатацији природних ресурса. Циљ је да се развију научни профили, који су способни за деловање у интердисциплинарним програмима заштите животне средине и екологије, очувања и унапређења животне средине и одрживог развоја.

Компетенције

Практичне информације