Друмски саобраћај
основне академске студије

Почетак године

Октобар

Трајање студија

4 године ОАС

Наставни језик

Српски

Локација

Ниш, Србија

Студијски програм

Сврха студијског програма је оспособљавање високостручних кадрова за обављање широког спектра послова базираних на практичној примени теоријских и практичних знања из области планирања, пројектовања, регулисања, управљања саобраћајем, безбедности друмског саобраћаја и транспорта и решавање конкретних пословних проблема субјеката у привредном и јавном сектору. Сврха студијског је стицање потребних интелектуалних и стручних способности, вештина и компетенција студената за рад: у привредним субјектима чија се примарна делатност односи на планирање саобраћаја и инфраструктуре, безбедност саобраћаја, пројектовање, регулисање и управљање на мрежи саобраћајница, пројектовање капацитета и експлоатације друмских саобраћајница, као и промет путника и робе; производним и услужним предузећима; пројектантским кућама, бироима, установама за статистичка истраживања; урбанистичким заводима и другим установама, које се баве истраживањем, планирањем и пројектовањем у области саобраћаја и безбедности, транспорта и логистике. Студијски програм је конципиран тако да омогућава образовање високостручних кадрова у области друмског саобраћаја у складу са релевантним међународним стандардима и савременим тенденцијама у области планирања, пројектовања, регулисања, управљања саобраћајем, безбедности саобраћаја и транспорта, као и праксом еминентнијих високообразовних институција у земљи и Европској Унији.

Студијски програм Друмски саобраћај конципиран је тако да омогућава образовање савремених кадрова у области Друмског саобраћаја.

Сврха студијског програма ОАС Друмски саобраћај јесте и оспособљавање студената за наставак формалног образовања, даље усавршавање, праћење научних достигнућа из области друмског саобраћаја, као и за обављање широког спектра могућих занимања као што су:

 • руководилац транспорта;
 • руководилац за систем урбаног транзита;
 • технички директор транспорта;
 • руководилац за снабдевање и дистрибуцију;
 • руководилац за логистичку подршку;
 • инспектор за друмски и јавни саобраћај;
 • инспектор за јавне путеве;
 • истраживач у области саобраћаја;
 • истраживач у области урбанизма;
 • саобраћајни планер, као и осталих занимања везаних за: управљање, пројектовање, регулисање, планирање, транспорта и безбедности друмског саобраћаја путника, робе или терета; рад у саобраћајним, транспортним, производним, логистичким предузећима; рад у осигуравајућим компанијама; рад у образовним институцијама на пословима образовања ученика на предметима из области саобраћајног инжењерства; рад у државним органима, дирекцијама и локалним самоуправама на пословима који подразумевају планирање и пројектовање саобраћајне инфраструктуре и транспорта.

Циљеви студијског програма компатибилни су са мисијом и циљевима високошколске установе на којој се изводи и подразумевају образовање високообразовних кадрова из области саобраћајног инжењерства и развијање интелетуалних и стручних компетенција, способности и специфичних практичних вештина потребних за развој каријере у области друмског саобраћаја, транспорта и безбедности саобраћаја.
Основни циљ студијског програма ОАС Друмски саобраћај је образовање дипломираних инжењера саобраћаја, кроз стицање савремених теоријских и практично примењивих знања за професионално и одговорно обављање послова у области планирања, организовања, регулисања, управљања саобраћајем, транспорта, саобраћајних система и безбедности саобраћаја. Циљ студијског програма је оспособити будући дипломиране инжењере саобраћаја да: успешно примењују стечена знања за решавање практичних пословних проблема, примењују савремена саобраћајно – транспортна решења за унапређење пословних процеса и саобраћајне делатности, развијају иницијативу и способност за самостално максимизирање употребе и искоришћавање могућности саобраћајних система, као и креативно приступају решавању проблема, доношењу и имплементацији одлука у области друмског саобраћаја, транспорта робе и путника и безбедности саобраћаја.

 • постизање стручних компетенција студената из различитих области друмског саобраћаја кроз научно – стручне и стручно – апликативне предмете;
 • обаављање послова и решавање конкретних проблема из области безбедности, планирања, транспорта, организације, технологије, регулисања и управљања друмским саобраћајем;
 • обезбеђење и стално унапређење квалитета саобраћајних система, технологије и организације саобраћаја и инфраструктуре,
 • самозапошљавање високостручних кадрова из области планирања, пројектовања саобраћаја и транспорта,
 • стицање адекватне основе за даљи научно – истраживачки рад, бављење науком и даље формално образовање на мастер академским студијама.

Студијски програм је структуриран тако да су испоштовани стандарди у погледу броја обавезних и изборних предмета, као и условљена пропорција између академско – образовних, теоријско – методолошких, научно – стручних и стручно – апликативних предмета, који омогућавају реализацију циљева студијског програма и исхода процеса учења. Кроз обавезне предмете обезбеђује се стицање неопходних теоријских знања, а кроз изборне предмете обрађују се они садржаји који ближе одговарају интересовањима и способностима сваког студента појединачно. На другој, трећој и четвртој години студија, студенти од понуђених три изборних предмета, бирају два.

Студије се изводе комбиновано, односно кроз теоријску и практична наставу, консултације, провере знања, стручну праксу, менторским радом и самосталним радом студената. Предвиђено време трајања студија је четири године (осам семестара) при чему се остварује 240 ЕСПБ бодова. Студент завршава студије израдом завршног рада који се састоји од теоријско-методолошке припреме, неопходне за продубљено разумевање тематске области. Завршни рад носи 10 ЕСПБ бодова, који улазе у укупан број остварених ЕСПБ бодова. Стручна пракса је обавезна и реализује се на првој, другој, трећој и четвртој години студија. Остала питања која се односе на организацију и извођење наставе дефинисана су општим актима Факултета.

Упис појединих предмета или групе предмета нису условљени претходно положеним испитима из једног или више предмета утврђених студијским програмом.

Напомена: Студијским програмом није омогућено избор предмета из других студијских програма због различитих образовно – научних поља.

Компетенције

 • развој аналитичког и синтетичког начин размишљања, као и логички приступ у предвиђању решења практичних проблема и њихових последица;
 • овладавања дедуктивним и индуктивним методима, поступцима и процесима истраживања;
 • развоја и примена критичког и самокритичког мишљења у раду и решавању практичних проблема;
 • примене стечених знања и вештина у пракси, могућност самосталног и тимског рада;
 • развоја комуникационих способности и спретности, као и сарадње са ужим социјалним и међународним окружењем у циљу прихватања нових знања и искустава који треба да допринесу даљој изградњи правног професионализма, стручном усавршавању;
 • увиђање значаја и поштовања професионалне етике, уважавања академског и професионалног кодекса, одговорног понашања у друштвеној заједници
 • темељно познавање и разумевање области пројектовања, планирања, регулисања, организације, технологије и управљања саобраћајних и транспортних система, и безбедности и контроле саобраћаја;
 • решавање конкретних проблема уз употребу научних метода и поступака који су усвојили у области планирања, технологије, пројектовања, анализе и управљања саобраћајним транспортом и превозом путника и робе;
 • повезивања теоријских и практичних знања из области безбедности, организације, технологије, регулисања, управљања и праћења саобраћаја;
 • перманентно праћење новина у области контроле друмског саобраћаја и безбедности и транспорта;
 • развој професионалних вештина и спретности у употреби стечених знања у пракси у области управљања капацитетом, планирања и протока транспорта и превоза путника;
 • употребу информационо-комуникационих технологија у овладавању знањима из области пројектовања, планирања, регулисања, технологије и управљања саобраћајних и транспортних система и безбедности друмског саобраћаја.

Практичне информације

Право уписа на прву годину основних академски студија имају кандидати који су завршили средњу школу у четворогодишњем трајању и положили пријемни испит.

За конкурс за упис можете кликнути овде.

Одлука о висини школарине и ценовник о пружању услуга за школску 2020/2021 годину.