Нови извори енергије
основне академске студије

Почетак године

Октобар

Трајање студија

4 године ОАС

Наставни језик

Српски

Локација

Ниш, Србија

Студијски програм

Сврха студијског програма ОАС Нови извори енергије је образовање високостручних кадрова, дипломираних инжењера машинствa за рад у привредним субјектима или установама и организацијама чија се примарна делатностт базира на примени нових извора енергије. Студијски програм омогућава студентима да током студија усвоје неопходне теоријске концепте, и практична инжењерска знања и стекну одговарајуће интелектуалне вештине и компетенције које су недвосмислено друштвено оправдане и корисне. Сврха овог студијског програма је и да одговори евидентним потребама тржишта рада у нашој земљи за квалификованим кадровима у области машинства и процесне технике.

Студијски програм нови извори енергије конципиран је тако да омогућава образовање савремених кадрова у области нових извора енергије.

Због тога, сврха овог студијског програма јесте да одражава промене у области машинства и осталих научних дисциплина које се на њему изучавају и да буде заснован на пракси еминентнијих високообразовних институција из земље и света. Сврха студијског програма јесте и да студенти буду оспособљени за наставак даљег усавршавања, за праћење и примену научних достигнућа из области нових извора енергије и сродних дисциплина, као и да својим деловањем допринесу националном технолошком развоју и унапређењу свеукупне енергетске ефикасности на националном нивоу. Сходно томе, студијски програм је у функцији имплементације Стратегије стручног и технолошког развоја Републике Србије, кроз очување и развој укупног научно – истраживачког потенцијала и општег фонда знања, као важних чинилаца укључивања Србије у Европске интеграционе процесе. Сврха студијског програма је образовање студената и обезбеђивање потребних компетенција за обављање широког спектра могућих занимања:

 • Инжењер производње и одржавања механизације;
 • Инжењер производње и одржавања процесних машина и постројења;
 • Инжењер производње и одржавања термотехничких машина и постројења;
 • Истраживач у области машинства;
 • Конструктор процесних машина и постројења;
 • Конструктор термоенергетских постројења;
 • Конструктор уређаја хидраулике и пнеуматике;
 • Конструктор хидроенергетских постројења;
 • Машински инжењер;
 • Пројектант машинског инжењеринга;
 • Пројектант металних конструкција;
 • Пројектант термотехничких уређаја;
 • Пројектант хидроенергетских постројења, као и другим занимањима која се односе на пројектовање, производњу, одржавање и употребу савремене енергетске технологије, са циљем максимицазије експлоатације соларне енергије, енергије ветра, воде и осталих обновљивих извора енергије.

Циљеви студијског програма ОАС Нови извори енергије компатибилни су са мисијом и циљевима високошколске установе и укључују овладавање знањем и специфичним практичним вештинама и постизање инжењерских компетенција потребних за будући развој каријере у области машинства и нових извора енергије.
Основни циљ студијског програма је образовање дипломираних инжењера машинства, кроз стицање савремених теоријских и практичних знања, потребних компетенција, способности и вештина за професионално и одговорно обављање делатности у области иновационих извора енергије, процесне технике, односно машинског инжењерства.
Усклађеним наставним планом и програмом студијског програма, са плановима и програмима институција из земаља Европске уније заснованих на принципима Болоњске декларације, студенти добијају могућност провере и допуне својих знања у иностранству. Сагласно томе, циљ студијског програма јесте и да обезбеди одговарајућа знања која ће омогућити мобилност кандидата на националном и међународном плану. Студијски програм омогућава студентима да током студија усвоје неопходна знања, стекну одговарајуће интелектуалне и практичне вештине и потребне компетенције за рад у професионалној пракси.

 • Овладавање теоријским принципима и концептима фундаменталних дисциплина из области машинског инжењерства;
  Постизање стручних компетенција студената из различитих области процесне технике и технологије кроз научно-стручне и стручно-апликативне предмете;
 • Разумевање и примена теоријских и практичних инжењерских знања из области обновљивих извора енергије,
  Афирмисање, подстицање шире примене, унапређење и развој обновљивих извора енергије и енергетске ефикасности привредних субјеката и учесника у јавном сектору;
 • Обављање послова из области пројектовања, производње, одржавања и употребе машина и постројења којима се експлоатишу нови извори енергије;
 • Стицање адекватне основе за даљи научно – истраживачки рад, бављење науком и даље формално образовање на мастер академским студијама.

Студијски програм је структуриран тако да су испоштовани стандарди у погледу броја обавезних и изборних предмета, као и условљена пропорција између академско – образовних, теоријско – методолошких, научно – стручних и стручно – апликативних предмета, који омогућавају реализацију циљева студијског програма и исхода процеса учења. Кроз обавезне предмете обезбеђује се стицање неопходних теоријских знања, а кроз изборне предмете обрађују се они садржаји који ближе одговарају интересовањима и способностима сваког студента појединачно. На другој, трећој и четвртој години студија, студенти од понуђених три изборних предмета, бирају два.

Студије се изводе комбиновано, односно кроз теоријску и практична наставу, консултације, провере знања, стручну праксу, менторским радом и самосталним радом студената. Предвиђено време трајања студија је четири године (осам семестара) при чему се остварује 240 ЕСПБ бодова. Студент завршава студије израдом завршног рада који се састоји од теоријско-методолошке припреме, неопходне за продубљено разумевање тематске области. Завршни рад носи 10 ЕСПБ бодова, који улазе у укупан број остварених ЕСПБ бодова. Стручна пракса је обавезна и реализује се на првој, другој, трећој и четвртој години студија. Остала питања која се односе на организацију и извођење наставе дефинисана су општим актима Факултета.

Упис појединих предмета или групе предмета нису условљени претходно положеним испитима из једног или више предмета утврђених студијским програмом.

Напомена: Студијским програмом није омогућено избор предмета из других студијских програма због различитих образовно – научних поља.

Компетенције

 • развој аналитичког и синтетичког начин размишљања, као и логички приступ у предвиђању решења практичних проблема и њихових последица;
 • овладавања дедуктивним и индуктивним методима, поступцима и процесима истраживања;
 • развоја и примена критичког и самокритичког мишљења у раду и решавању практичних проблема;
 • примене стечених знања и вештина у пракси, могућност самосталног и тимског рада;
 • развоја комуникационих способности и спретности, као и сарадње са ужим социјалним и међународним окружењем у циљу прихватања нових знања и искустава који треба да допринесу даљој изградњи правног професионализма, стручном усавршавању;
 • увиђање значаја и поштовања професионалне етике, уважавања академског и професионалног кодекса, одговорног понашања у друштвеној заједници
 • темељно познавање и разумевање концептуалних основа машинског инжењерства и теоријских принципа у области нових извора енергије;
 • решавања конкретних инжењерских практичних проблема уз употребу научних метода и поступака;
 • повезивања теоријских и практичних знања из области машинског инжењерства, процесне технике и нових извора енергије;
 • перманентно праћење новина и научних достигнућа у области нових извора енергије и примена новина у струци;
 • развој професионалних вештина и спретности у употреби стечених знања у пракси;
 • употребу информационо-комуникационих технологија у овладавању и примени знања из области нових извора енергије.

Практичне информације

Право уписа на прву годину основних академски студија имају кандидати који су завршили средњу школу у четворогодишњем трајању и положили пријемни испит.

За конкурс за упис можете кликнути овде.

Одлука о висини школарине и ценовник о пружању услуга за школску 2020/2021 годину.