Пословна информатичка економија
основне академске студије

Почетак године

Октобар

Трајање студија

4 године ОАС

Наставни језик

Српски

Локација

Ниш, Србија

Студијски програм

Сврха студијског програма је образовање високостручних кадрова за обављање широког спектра послова базираних на практичној примени интегрисаних знања из области пословне информатике и економије за решавање конкретних пословних проблема субјеката у привредном и јавном сектору. Сврха студијског програма је образовање и оспособљавање студената за решавање економских проблема и реализацију економских циљева, употребом техника, метода и алата пословне информатике. Што је, у савременој ери развоја људске цивилизације и информатичког друштва, постало неопходно знање и компаративна предност приликом запошљавања. С обзиром да у савременом привредном амбијенту скоро да не постоји привредни субјекат који своју делатност делимично или у целосто не обавља употребом рачунара.

Студијски програм Пословна информатичка економија конципиран је тако да омогућава образовање савремених кадрова у области пословне информатичке економије.

Савремени привредни субјекти у актуелним привредним околностима суочавају се са перманентим променама на тржишту. У таквом неизвесном пословном окружењу, одржива конкурентност и тржишно позиционирање постају примарни циљ сваког тржишног актера. Реализација таквог циља подразумева примену иновираних знања и вештина, који се умногоме разликују од традиционалних. Таква иновирана знања и вештине представљају интегрисане економске и информатичке компетенције које привредним субјектима обезбеђују брзо реаговање на тржишне тенденције, висок степен флексибилности и организационо знање које унапређује рад организационих функција, пословне процесе, стратегијску позицију привредних субјеката и повећава њихову вредност. Привредни субјекти имају потребу за запошљавање стручњака који истовремено владају потребним знањем из области пословне информатика и економије, јер запошљавање таквих мултифункционалних кадрова вишеструко смањује организационе трошкове и доприноси стварању додатне вредности, што у крајњој истанци доводи до свеукупног унапређења пословања. У информатичком друштву и свеопштој тенденцији не само привредних субјеката, већ и јавног сектора да своју организацију и рад унапреди употребом интегрисаних пословно – информатичких и економских знања, оспособљавање студената управо за такве професије и занимања је недвосмислено друштвено оправдано и корисно.

Сврха студијског програма је образовање студената и обезбеђивање потребних компетенција за обављање широког спектра могућих занимања:

 • руководилац за интернет услуге;
 • руководилац дигитализације послова;
 • руководилац сектора за дигитални маркетинг;
 • руководилац сектора електронске трговине;
 • руководилац сектора за електронско пословање;
 • руководилац, аналитичар и пројектант информационих система;
 • руководилац за обраду података;
 • руководилац и консултант за ИКТ системе;
 • стручњак за развој интернет пословања;
 • пројектант, аналитичар и администратор база података;
 • референт за одржавање рачунарске опреме;
 • пројектант веб-сајта и веб – дизајнер;
 • стручњак за развој и архитектуру веб-сајта;
 • аналитичар пословних процеса;
 • аналитичар за осигурање квалитета у ИКТ;
 • асистент за корисничку подршку;
 • консултатнт у подручју пословне информатике;
 • рад у основним и средњим школама на пословима образовања ученика на предметима из области пословне информатике;
 • рад у државним органима и локалним самоуправама на пословима који подразумевају примену пословне информатике;
 • предузетник у подручју дигиталне економије и примене пословне информатике у пословању.

Циљеви студијског програма компатибилни су са мисијом и циљевима високошколске установе на којој се изводи и подразумевају образовање високообразовних кадрова из области саобраћајног инжењерства и развијање интелетуалних и стручних компетенција, способности и специфичних практичних вештина потребних за развој каријере у области друмског саобраћаја, транспорта и безбедности саобраћаја.
Основни циљ студијског програма ОАС Друмски саобраћај је образовање дипломираних инжењера саобраћаја, кроз стицање савремених теоријских и практично примењивих знања за професионално и одговорно обављање послова у области планирања, организовања, регулисања, управљања саобраћајем, транспорта, саобраћајних система и безбедности саобраћаја. Циљ студијског програма је оспособити будући дипломиране инжењере саобраћаја да: успешно примењују стечена знања за решавање практичних пословних проблема, примењују савремена саобраћајно – транспортна решења за унапређење пословних процеса и саобраћајне делатности, развијају иницијативу и способност за самостално максимизирање употребе и искоришћавање могућности саобраћајних система, као и креативно приступају решавању проблема, доношењу и имплементацији одлука у области друмског саобраћаја, транспорта робе и путника и безбедности саобраћаја.

 • примену стечених интегрисаних пословно – информатичких и економских теоријских знања у пословној пракси субјеката у привредном и јавном сектору и решавање конкретних проблема;
 • обављање послова из области пословне информатике и пословно – информатичке подршке субјектима у привредном и јавном сектору;
 • развоју и импементацији пословних информационих система;
 • обављање послова у подручјима дигиталне економије и електронског пословања;
 • обављање активности и развој организационих функција у подручјима дигиталне економије и електронског пословања;
 • развој и унапређење пословних процеса субјеката употребом пословно – информатичких решења;
 • самозапошљавање и започињање предузетничког бизниса у подручју дигиталне економије и примене пословно – информатичких
 • иновација у пословању;
 • стицање адекватне основе за даљи научно – истраживачки рад, бављење науком и даље формално образовање на мастер академским студијама.

Студијски програм је структуриран тако да су испоштовани стандарди у погледу броја обавезних и изборних предмета, као и условљена пропорција између академско – образовних, теоријско – методолошких, научно – стручних и стручно – апликативних предмета, који омогућавају реализацију циљева студијског програма и исхода процеса учења. Кроз обавезне предмете обезбеђује се стицање неопходних теоријских знања, а кроз изборне предмете обрађују се они садржаји који ближе одговарају интересовањима и способностима сваког студента појединачно. На другој, трећој и четвртој години студија, студенти од понуђених три изборних предмета, бирају два.

Студије се изводе комбиновано, односно кроз теоријску и практична наставу, консултације, провере знања, стручну праксу, менторским радом и самосталним радом студената. Предвиђено време трајања студија је четири године (осам семестара) при чему се остварује 240 ЕСПБ бодова. Студент завршава студије израдом завршног рада који се састоји од теоријско-методолошке припреме, неопходне за продубљено разумевање тематске области. Завршни рад носи 10 ЕСПБ бодова, који улазе у укупан број остварених ЕСПБ бодова. Стручна пракса је обавезна и реализује се на првој, другој, трећој и четвртој години студија. Остала питања која се односе на организацију и извођење наставе дефинисана су општим актима Факултета.

Упис појединих предмета или групе предмета нису условљени претходно положеним испитима из једног или више предмета утврђених студијским програмом.

Напомена: Студијским програмом није омогућено избор предмета из других студијских програма због различитих образовно – научних поља.

Компетенције

 • развој аналитичког и синтетичког начин размишљања, као и логички приступ у предвиђању решења практичних проблема и њихових последица;
 • овладавања дедуктивним и индуктивним методима, поступцима и процесима истраживања;
 • развоја и примена критичког и самокритичког мишљења у раду и решавању практичних проблема;
 • примене стечених знања и вештина у пракси, могућност самосталног и тимског рада;
 • развоја комуникационих способности и спретности, као и сарадње са ужим социјалним и међународним окружењем у циљу прихватања нових знања и искустава који треба да допринесу даљој изградњи правног професионализма, стручном усавршавању;
 • увиђање значаја и поштовања професионалне етике, уважавања академског и професионалног кодекса, одговорног понашања у друштвеној заједници
 • темељно познавање и разумевање области пројектовања, планирања, регулисања, организације, технологије и управљања саобраћајних и транспортних система, и безбедности и контроле саобраћаја;
 • решавање конкретних проблема уз употребу научних метода и поступака који су усвојили у области планирања, технологије, пројектовања, анализе и управљања саобраћајним транспортом и превозом путника и робе;
 • повезивања теоријских и практичних знања из области безбедности, организације, технологије, регулисања, управљања и праћења саобраћаја;
 • перманентно праћење новина у области контроле друмског саобраћаја и безбедности и транспорта;
 • развој професионалних вештина и спретности у употреби стечених знања у пракси у области управљања капацитетом, планирања и протока транспорта и превоза путника;
 • употребу информационо-комуникационих технологија у овладавању знањима из области пројектовања, планирања, регулисања, технологије и управљања саобраћајних и транспортних система и безбедности друмског саобраћаја.

Практичне информације

Право уписа на прву годину основних академски студија имају кандидати који су завршили средњу школу у четворогодишњем трајању и положили пријемни испит.

За конкурс за упис можете кликнути овде.

Одлука о висини школарине и ценовник о пружању услуга за школску 2020/2021 годину.