Саврмене технологије хране
основне академске студије

Почетак године

Октобар

Трајање студија

4 године ОАС

Наставни језик

Српски

Локација

Ниш, Србија

Студијски програм

Сврха студијског програма ОАС Савремене технологије хране је образовање високостручних кадрова за обављање широког спектра послова базираних на практичној примени теоријских и практичних знања из подручја технологије хране које укључује припрему, прераду, производњу, чување, испитивање и контролу хране са циљем решавања конкретних пословних проблема субјеката у привредном и јавном сектору. Студијски програм ОАС Савремене технологије хране омогућава студентима да током студија усвоје неопходна знања, стекну одговарајуће интелектуалне и практичне вештине и компетенције које су друштвено оправдане и корисне. Сврха овог студијског програма је да одговори евидентним потребама тржишта рада у нашој земљи за квалификованим кадровима у области савремених технологија хране.

Студијски програм Савремене технологије хране конципиран је тако да омогућава образовање савремених кадрова по међународним стандардима.

Зато је и сврха овог студијског програма да одражава промене у области технологије хране и научних дисциплина које се на њему изучавају. Сврха овог студијског програма јесте и да студенти буду оспособљени за наставак даљег усавршавања и за праћење научних достигнућа из области технологије хране и сродних дисциплина. Такође, сврха студијског програма ОАС Савремене технологије хране је образовање студената за професију дипломирани инжењер технологије, а у складу са потребама и привредним развојем Републике Србије.
Сврха студијског програма ОАС Савремене технологије хране јесте и да студенти буду оспособљени за наставак формалног образовања, даљег усавршавања, праћење научних достигнућа из области технологије хране, као и за обављање широког спектра могућих занимања која се односе на:

 • Истраживач у области прехрамбене технологије;
 • Истраживач у области хемијске технологије;
 • Технолог кондиторске производње;
 • Технолог прераде воћа и поврћа;
 • Технолог прераде жита;
 • Технолог прераде меса и рибе;
 • Технолог прераде млека;
 • Технолог производње аклохола, квасца и киселина;
 • Технолог производње готових јела;
 • Технолог производње и прераде анималних производа;
 • Технолог производње и прераде биљних производа;
 • Технолог производње пића;
 • Технолог производње хлеба, пецива и тестенина;
 • Хемијски технолог примене производа и свих осталих занимања која се односе на обављање послова у приватном и јавном сектору из области испитивања, производње, прераде, припреме, чувања и контроле хране, као и рад у основним и средњим школама на пословима образовања ученика из групе предмета у области технологије хране.

Основни циљ студијског програма основних академских студија Савремене технологије хране је образовање дипломираних инжењера технологије, кроз стицање теоријских и практичних знања, стручних компетенција, способности и вештина за професионално и одговорно обављање послова у области технологије хране.

 • оспособљавање студената за примену потребних знања из фундаменталних научних дисциплина;
 • стицање теоријеких знања и стручних компетенција студената о тeхнoлoшким кaрaктeристикaмa вoћa и пoврћa, пoмoћним мaтeриjaлимa, aдитивимa, oпeрaциjaмa у тoку тeхнoлoшких пoступaкa прoизвoдњe прoизвoдa oд вoћa и пoврћa;
 • сaвлaдaвaњe пoступкa зa кoнзeрвирaњe нa ниским и висoким тeмпeрaтурaмa, сoљeње, сушeње, тeхнoлoгиje прoизвoдњe меса, сувoмeснaтих прoизвoдa, кoнзeрви и тeхнoлoшкe oпрeмe;
 • пружaњe oснoвних тeoриjских знaњa и oвлaдaвaњe спeцифичним прaктичним вeштинaмa из oблaсти прeрaдe млeкa и прoизвoдњe млeчних прoизвoдa;
 • стицaњe тeoриjских и прaктичних знaњa o житaрицaмa кao сирoвини, кao и oснoвним принципимa и тeхнoлoшким пoступцимa прeрaдe житa и прoизвoдњe пeкaрских прoизвoдa;
 • овладавање теоријким и практичним оснoвама тeхнoлoгиje прoизвoдњe чoкoлaдe и других кaкao прoизвoдa, бoмбoнa, кeксa и срoдних прoизвoда;
 • упознавање студената са основним биолошким, хемијским, технолошким и другим карактеристикама лековитих и зачинских сировина биљног порекла за производњу чајева, чајних мешавина, биоактивних и зачинских производа за прехрамбену индустрију;
 • стицање знања о савременим методама контроле квалитета, техникама, машинама и уређајима за припрему, методама конзервирања и условима лагеровања производа биљног и налималног порекла;
 • упознавање студената са теоријским основама производње пива, уређајима који се користе у овој производњи и поступцима рада који се примењују;
 • стицaњe oснoвних знaњa o тeхнoлoгиjи и прoизвoдњи oсвeжaвajућих бeзaлкoхoлних пићa, сoкoвa и нeктaрa, укључуjући и кoнтрoлу квaлитeтa бeзaлкoхoлних пићa;
 • стицaњe тeoриjских и прaктичних знaњa o oснoвним принципимa и тeхнoлoшким пoступцимa прoизвoдњe винa и aлкoхoлних пићa;
 • стицање теоријских аспеката о биолошки вредним нутријентима хране и принципима исхране;
 • стицање оснoвних тeoриjских и прaктичних знaњa из области сушења, хлађења и замрзавања прехрамбених производа, кoнструкциja и изoлaциja хлaдњaчe и трaнспoртнoг систeмa, усклaдиштeња прoизвoдa, oдржaвaња тeмпeрaтуре и рeлaтивнe влaжнoсти вaздухa у рaсхлaдним кoмoрaмa.
 •  

Студијски програм је структуриран тако да су испоштовани стандарди у погледу броја обавезних и изборних предмета, као и условљена пропорција између академско – образовних, теоријско – методолошких, научно – стручних и стручно – апликативних предмета, који омогућавају реализацију циљева студијског програма и исхода процеса учења. Кроз обавезне предмете обезбеђује се стицање неопходних теоријских знања, а кроз изборне предмете обрађују се они садржаји који ближе одговарају интересовањима и способностима сваког студента појединачно. На другој, трећој и четвртој години студија, студенти од понуђена три изборна предмета, бирају два.

Студије се изводе комбиновано, односно кроз теоријску и практичну наставу, консултације, провере знања, стручном праксом, менторским радом и самосталним радом студената. Предвиђено време трајања студија је четири године (осам семестара) при чему се остварује 240 ЕСПБ бодова. Завршни рад носи 10 ЕСПБ бодова, који улазе у укупан број остварених ЕСПБ бодова.

Упис појединих предмета или групе предмета нису условљени претходно положеним испитима из једног или више предмета утврђених студијским програмом.

Напомена: Студијским програмом није омогућено избор предмета из других студијских програма због различитих образовно – научних поља.

Компетенције

 • развој аналитичког и синтетичког начин размишљања, као и логички приступ у предвиђању решења практичних проблема и њихових последица;
 • овладавања дедуктивним и индуктивним методима, поступцима и процесима истраживања;
 • развоја и примена критичког и самокритичког мишљења у раду и решавању практичних проблема;
 • примене стечених знања и вештина у пракси, могућност самосталног и тимског рада;
 • развоја комуникационих способности и спретности, као и сарадње са ужим социјалним и међународним окружењем у циљу прихватања нових знања и искустава који треба да допринесу даљој изградњи правног професионализма, стручном усавршавању;
 • увиђање значаја и поштовања професионалне етике, уважавања академског и професионалног кодекса, одговорног понашања у друштвеној заједници
 • познавање и разумевање припреме, прераде, паковања, чувања, контроле хране и технологије хране;
 • решавања практичних проблема уз употребу научних метода и поступака и критичког мишљења;
 • повезивања теоријских и практичних знања из области технологије хране и њихове интегрисане примене;
 • перманентно праћење новина у области технологије хране и примена новина у струци;
 • развој професионалних вештина и спретности у употреби стечених знања у пракси;
 • употребу информационо-комуникационих технологија у овладавању знањима из области технологије хране.

Практичне информације

Право уписа на прву годину основних академски студија имају кандидати који су завршили средњу школу у четворогодишњем трајању и положили пријемни испит.

За конкурс за упис можете кликнути овде.

Одлука о висини школарине и ценовник о пружању услуга за школску 2020/2021 годину.