ОАС ДРУМСКИ  САОБРАЋАЈ


Циљ студијског програма OAС Друмски саобраћај је образовање дипломираних инжењера саобраћаја, кроз стицање савремених теоријских и практичних знања за самостално обављање  послова из области друмског саобраћаја и безбедности. Такође, не мање значајан циљ студијског програма је и припрема студената и стварање потребне базе знања за наставак школовања и даље усавршавање на мастер академским студијама из ове области.

Врста студија: основне академске студије.

Исход процеса учења – По завршетку студијског програма студенти ће бити у могућности да користе стечена знања из области саобраћаја и безбедности, планирања, организације, пројектовања, регулисања и управљања саобраћајем, транспорта и прописа у области саобраћаја за решавање конкретних проблема и задатака у пословној пракси субјеката у приватном и јавном сектору.

Стручни назив:  ДИПЛОМИРАНИ  ИНЖЕЊЕР  САОБРАЋАЈА

Услови за упис на студијски програм: Право уписа на прву годину основних академски студија имају кандидати који су завршили средњу школу у четворогодишњем трајању и положили пријемни испит, како је предвиђено Законом о високом образовању, Статутом и Правилником о упису студената и правилима студија Факултета примењених наука у Нишу.

Обавезни и изборни предмети:  Студијски програм је структуриран тако да су испоштовани стандарди у погледу броја обавезних и изборних предмета, као и условљена пропорција између академско – образовних, теоријско – методолошких, научно – стручних и стручно – апликативних предмета, који омогућавају реализацију циљева студијског програма и исхода процеса учења. Кроз обавезне предмете обезбеђује се стицање неопходних теоријских знања, а кроз изборне предмете обрађују се они садржаји који ближе одговарају интересовањима и афинитетима сваког студента појединачно. На другој, трећој и четвртој години студија, студенти од понуђена три изборна предмета, бирају два.

Студије се изводе комбиновано, односно кроз теоријску и практична наставу, консултације, провере знања, стручну праксу, менторским радом и самосталним радом студената. Предвиђено време трајања студија је четири године (осам семестара) при чему се остварује 240 ЕСПБ бодова. Завршни рад носи 8 ЕСПБ бодова, који улазе у укупан број остварених ЕСПБ бодова.  Студент завршава студије израдом завршног рада који се састоји од теоријско-методолошке припреме, неопходне за продубљено разумевање тематске области и израде рада. Стручна пракса је обавезна и реализује се  на свим годинама студија.

Предуслови за упис појединих предмета или групе предмета: Упис појединих предмета или групе предмета нису условљени претходно положеним испитима из једног или више предмета утврђених студијским програмом.

Начин избора предмета из других студијских програма: Студијским програмом није омогућено избор предмета из других студијских програма због различитих образовно – научних поља.

Сврха студијског програма је оспособљавање високостручних кадрова за обављање широког спектра послова базираних на практичној примени теоријских и практичних знања из области планирања, пројектовања, регулисања, управљања саобраћајем, безбедности друмског саобраћаја и транспорта и решавање конкретних пословних проблема субјеката у привредном и јавном сектору. Сврха студијског је стицање потребних интелектуалних и стручних способности, вештина и компетенција студената за рад: у привредним субјектима чија се примарна делатност односи на планирање саобраћаја и инфраструктуре, безбедност саобраћаја, пројектовање, регулисање и управљање на мрежи саобраћајница, пројектовање капацитета и експлоатације друмских саобраћајница, као и промет путника и робе; производним и услужним предузећима; пројектантским кућама, бироима, установама за статистичка истраживања; урбанистичким заводима и другим установама, које се баве истраживањем, планирањем и пројектовањем у области саобраћаја и безбедности, транспорта и логистике. Студијски програм је конципиран тако да омогућава образовање високостручних кадрова у области друмског саобраћаја у складу са релевантним међународним стандардима и савременим тенденцијама у области планирања, пројектовања, регулисања, управљања саобраћајем, безбедности саобраћаја и транспорта, као и праксом еминентнијих високообразовних институција у земљи и Европској Унији.

Сврха студијског програма ОАС Друмски саобраћај јесте и оспособљавање студената за наставак формалног образовања, даље усавршавање, праћење научних достигнућа из области друмског саобраћаја, као и за обављање широког спектра могућих занимања (према Шифарнику занимања) као што су:

 • руководилац транспорта;
 • руководилац за систем урбаног транзита;
 • технички директор транспорта;
 • руководилац за снабдевање и дистрибуцију;
 • руководилац за логистичку подршку;
 • инспектор за друмски и јавни саобраћај;
 • инспектор за јавне путеве;
 • истраживач у области саобраћаја;
 • истраживач у области урбанизма;
 • саобраћајни планер, као и осталих занимања везаних за:  управљање, пројектовање, регулисање, планирање, транспорта и безбедности друмског саобраћаја путника, робе или терета; рад у саобраћајним, транспортним, производним, логистичким предузећима; рад у осигуравајућим компанијама; рад у образовним институцијама на пословима образовања ученика на предметима из области саобраћајног инжењерства; рад у државним органима, дирекцијама и локалним самоуправама на пословима који подразумевају планирање и пројектовање  саобраћајне инфраструктуре и транспорта.

Циљеви студијског програма компатибилни су са мисијом и циљевима високошколске установе на којој се изводи и подразумевају образовање високообразовних кадрова из области саобраћајног инжењерства и развијање интелетуалних и стручних компетенција, способности и специфичних практичних вештина потребних за развој каријере у области друмског саобраћаја, транспорта и безбедности саобраћаја.

Основни циљ студијског програма ОАС Друмски саобраћај је образовање дипломираних инжењера саобраћаја, кроз стицање савремених теоријских и практично примењивих знања за професионално и одговорно обављање послова у области планирања, организовања, регулисања, управљања саобраћајем, транспорта, саобраћајних система и безбедности саобраћаја.  Циљ студијског програма је оспособити будући дипломиране инжењере саобраћаја да: успешно примењују стечена знања за решавање практичних пословних проблема, примењују савремена саобраћајно – транспортна решења за унапређење пословних процеса и саобраћајне делатности, развијају иницијативу и способност за самостално максимизирање употребе и искоришћавање могућности саобраћајних система, као и креативно приступају решавању проблема, доношењу и имплементацији одлука у области друмског саобраћаја, транспорта робе и путника и безбедности саобраћаја.

Конкретни циљеви студијског програма обухватају развој креативних способности и овладавање специфичним теоријским и практичним знањима потребним за:

 • постизање стручних компетенција студената из различитих области друмског саобраћаја кроз научно – стручне и стручно – апликативне предмете;
 • обаављање послова и решавање конкретних проблема из области безбедности, планирања, транспорта, организације, технологије, регулисања и управљања друмским саобраћајем;
 • обезбеђење и стално унапређење квалитета саобраћајних система, технологије и организације саобраћаја и инфраструктуре,
 • самозапошљавање високостручних кадрова из области планирања, пројектовања саобраћаја и транспорта,
 • стицање адекватне основе за даљи научно – истраживачки рад, бављење науком и даље формално образовање на мастер академским студијама.

Усклађеним наставним планом и програмом са плановима и програмима институција из земаља Европске уније, студенти добијају могућност провере својих знања у иностранству. Сагласно томе, циљ студијског програма јесте и да обезбеди одговарајућа знања која ће омогућити мобилност кандидата на националном и међународном нивоу.  Како је студијски програм конципиран на принципима Болоњске декларације, студентима се пружа могућност несметаног наставка школовања у земљи и у иностранству.

Студијски програм ОАС Друмски саобраћај омогућава студентима да током студија стекну неопходна знања, одговарајуће интелектуалне вештине и потребне компетенције за рад у професионалној пракси, који су у функцији квалитетног обављања делатности у овој области.

Опште компетенције које стичу студенти:

 • развој аналитичког и синтетичког начин размишљања, као и логички приступ у предвиђању решења практичних проблема и њихових последица, као и оспособљеност у области безбедности, планирања, транспорта, организације, технологије, регулисања и управљања саобраћаја за анализу и синтезу решења проблема и доношење адекватних одлука;
 • овладавање дедуктивним и индуктивним методима, поступцима и процесима истраживања, као и оспособљенoст за научно истраживачки процес у области планирања, транспорта, организације, технологије, регулисања и безбедноси саобраћаја у свим облицима научног рада;
 • развој и примена критичког и самокритичког мишљења у раду и решавању практичних проблема и оспособљеност у области безбедности, планирања, транспорта, прописа, технологије, регулисања и управљања саобраћаја;
 • примене стечених знања и вештина у пракси, могућност самосталног и тимског рада и оспособљеност за праћење и прихватање технологија, прописа, регулисања и безбедности друмског саобраћаја, као и иновација у струци;
 • развоја комуникационих способности и спретности, као и сарадње са ужим социјалним и међународним окружењем у циљу прихватања нових знања и искустава који треба да допринесу даљој изградњи професионализма и стручном усавршавању;
 • увиђање значаја и поштовања професионалне етике, уважавања академског и професионалног кодекса и одговорног понашања у друштвеној заједници;

Предметно-специфичне компетенције свршених студената се огледају кроз:

 • темељно познавање и разумевање области пројектовања, планирања, регулисања, организације, технологије и управљања саобраћајних и транспортних система, и безбедности и контроле саобраћаја;
 • решавање конкретних проблема уз употребу научних метода и поступака који су усвојили у области планирања, технологије, пројектовања, анализе и управљања саобраћајним транспортом и превозом путника и робе;
 • повезивања теоријских и практичних знања из области безбедности, организације, технологије, регулисања, управљања и праћења саобраћаја;
 • перманентно праћење новина у области контроле друмског саобраћаја и безбедности и транспорта;
 • развој професионалних вештина и спретности у употреби стечених знања у пракси у области управљања капацитетом, планирања и протока транспорта и превоза путника;
 • употребу информационо-комуникационих технологија у овладавању знањима из области пројектовања, планирања, регулисања, технологије и управљања саобраћајних и транспортних система и безбедности друмског саобраћаја;

Завршетком основних академских студија на студијском програму ОАС Друмски саобраћај студенти стичу способност интегрисане примене знање из области саобраћаја и транспорта за решавање конкретних проблема савременог пословања и/или за даље учење. Такође, студенти су оспособљени да се одмах укључе у радни процес и да самостално, односно тимски раде у зависности од природе послова које обављају. Окончањем основних академских студија на студијском програму ОАС Друмски саобраћај, студентима се омогућава наставак школовања и упис мастер академских студија из сродних области.

Исход овог студијског програма усклађен је са сродним студијским програмима других високошколских установа у региону и савременим образовним концептима у Европској Унији, те омогућава студентима мобилност у европском образовном простору.

КЊИГА  ПРЕДМЕТА

Табела  5.1 Спецификација  предмета ДРУМСКИ  САОБРАЋАЈ

ДС – Распоред полагања јунски испит

ДС – Распоред наставника – јун 

ДС – План извођења наставе