ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ


Основни циљ студијског програма је оспособљавање студената за обављање послова који се односе на анализу стања, управљање заштитом, очувањем и перманентним унапређењењем заштите животне средине и екологије са посебним фокусом на одрживу употребу биолошких и природних ресурса, као и побољшање квалитета животне средине. Циљ студијског програма је оспособљавање студената за примену специфичних знања и вештина у области заштите животне средине, што је у складу са све више актуелним националним и привредним потребама. Циљ студијског програма је и припрема студената и стварање потребне базе знања за наставак школовања и даље усавршавање.

Врста студија: основне академске студије

Исход процеса учења – По завршетку студијског програма студенти ће бити у могућности да користе стечена теоријска и практична знања и решења у подручју очувања и заштите животне средине, природних екосистема, екологије и интегрисаног управљања природним ресурсима.

Стручни назив:  Дипломирани аналитичар заштите животне средине

Услови за упис на студијски програм: Право уписа на прву годину основних академских студија имају кандидати који су завршили средњу школу у четворогодишњем трајању и положили пријемни испит.

Обавезни и изборни предмети: Студијски програм је структуриран тако да су испоштовани стандарди у погледу броја обавезних и изборних предмета, као и условљена пропорција између академско – образовних, теоријско – методолошких, научно – стручних и стручно – апликативних предмета, који омогућавају реализацију циљева студијског програма и исхода процеса учења. Кроз обавезне предмете обезбеђује се стицање неопходних теоријских знања, а кроз изборне предмете обрађују се они садржаји који ближе одговарају интересовањима и способностима сваког студента појединачно. На другој, трећој и четвртој години студија, студенти од понуђена три изборна предмета, бирају два.

Студије се изводе комбиновано, односно кроз теоријску и практичну наставу, консултације, провере знања, стручном праксом, менторским радом и самосталним радом студената. Предвиђено време трајања студија је четири године (осам семестара) при чему се остварује 240 ЕСПБ бодова. Завршни рад носи 10 ЕСПБ бодова, који улазе у укупан број остварених ЕСПБ бодова.

Предуслови за упис појединих предмета или групе предмета: Упис појединих предмета или групе предмета нису условљени претходно положеним испитима из једног или више предмета утврђених студијским програмом.

Начин избора предмета из других студијских програма: Студијским програмом није омогућено избор предмета из других студијских програма због различитих образовно – научних поља.

Сврха студијског програма ОАС Заштита животне средине је образовање високостручних кадрова у области заштите животне средине, академски и професионално компетентних за рад у струци, односно за рад у предузећима која се баве очувањем, унапређењем и заштитом животне средине, образовним институцијама, индустрији, као и у другим научно – истраживачким организацијама и институцијама из области заштите животне средине и екологије.

Сврха овог студијског програма је да одражава промене у области заштите животне средине, екологије и осталих научних дисциплина које се на њему изучавају и да буде заснован на пракси еминентнијих високообразовних институција у Европској Унији. Сврха студијског програма јесте и да студенти буду оспособљени за наставак даљег усавршавања и за праћење научних достигнућа из области заштитте животне средине, екологије и сродних дисциплина.

Емпиријска истраживања и актуелна дешавања показују да заштита животне средине и екологија, као стратегијски значајне области, остварују интензивни и прогресивни раст, тако да су евидентне и растуће потребе послодаваца за радно ангажовање кадрова на тим пословима. Сврха студијског програма представља одговор садашњим тенденцијама на тржишту рада, али и допринос свеукупном унапређењу очувања и заштити животне средине, као предуслову за нормалан и квалитетат живот људи.

Сврха студијског програма је образовање студената за обављање конкретних послова у струци и могућих занимања као што су (према Шифарнику занимања) :

 • аналитичар економије животне средине,
 • аналитичар заштите животне средине,
 • аналитичар квалитета ваздуха,
 • аналитичар квалитета воде,
 • проверивач заштите животне средине,
 • саветник за заштиту животне средине,
 • стручњак за заштиту животне средине,
 • специјалиста за очување животне средине,
 • рад у основним и средњим школама на пословима образовања ученика на предметима из области заштите животне средине,
 • рад у државним органима и локалним самоуправама на пословима из области заштите животне средине, као и свим осталим пословима у привредним субјектима, јавним установама и научно – истраживачким организацијама које се баве анализом стања, управљањем, очувањем, унапређењем и заштитом животне средине;

Циљеви студијског програма подразумевају оспособљавање студената за обављање послова који се односе на анализу стања, управљање заштитом, очувањем и перманентним унапређењењем заштите животне средине и екологије са посебним фокусом на одрживу употребу биолошких и природних ресурса, као и побољшање квалитета животне средине. Циљ овог студијског програма је развијање интелектуалних способности студената да идентификују постојеће околности, управљају заштитом и инкорпорирају испитивања о животној средини у истраживачке и развојне пројекте, како би се обезбедила ефикасна и ефектна решења у очувању природних екосистема и одрживој експлоатацији природних ресурса. Циљ је да се развију научни профили, који су способни за деловање у интердисциплинарним програмима заштите животне средине и екологије, очувања и унапређења животне средине и одрживог развоја.

Конкретни циљеви реализације овог студијског програма односе се на:

 • овладавање тeoриjским aспeктимa екологије, карактеристика популација и типова екосистема;
 • стицање концептуалних основа у области екологије биљног и животињског света;
 • овладавање и одговарајућа примена специфичних теоријских и практичних знања из подручја загађивања и заштите земљишта, извору и типу загађујућих супстанци, ефектима загађујућих супстанци на земљиште, живе организме и животну средину;
 • оспособљавање студената за анализу и оцену квалитета ваздуха и заштиту амбијенталног ваздуха од загађивања;
 • стицање теоријских и практичних знања из подручја акватичне екологије и мониторинга, принципа загађивања воде, као и методама за пречишћавање отпадних вода;
 • стицaњe тeoриjских и прaктичних знaњa o методама праћења стања животне средине и процену степена загађености као и нормирање квалитета животне средине;
 • формулисање и имплементацију стратегија заштите животне средине и одрживог развоја на локалном и регионалном нивоу и у заштићеним подручјима;
 • примену концепта еколошке, економске и енергетске одрживости;
 • стицaњe oснoвних знaњa о карактеристикама и изворима опасности које узрокују деградацију животне средине, а који су имплементирани у еколошком ризику, као и квантитативно и квалитативно оцењивање еколошког ризика.

Усклађеним наставним планом и програмом студијског програма, са плановима и програмима институција из земаља Европске уније заснованих на принципима Болоњске декларације, студенти имају могућност провере и допуне својих знања у иностранству. Сагласно томе, циљ студијског програма јесте и да обезбеди одговарајућа знања која ће омогућити мобилност кандидата на националном и међународном плану.

Опште компетенције огледају се кроз:

 • развој аналитичког и синтетичког начин размишљања, као и логички приступ у предвиђању решења практичних проблема и њихових последица;
 • овладавања дедуктивним и индуктивним методима, поступцима и процесима истраживања;
 • развоја и примена критичког и самокритичког мишљења у раду и решавању практичних проблема;
 • примене стечених знања и вештина у пракси, могућност самосталног и тимског рада;
 • развоја комуникационих способности и спретности, као и сарадње са ужим социјалним и међународним окружењем у циљу прихватања нових знања и искустава који треба да допринесу даљој изградњи професионализма, стручном усавршавању;
 • увиђање значаја и поштовања професионалне етике, уважавања академског и професионалног кодекса, одговорног понашања у друштвеној заједници

 

Предметно-специфичне компетенције свршених студената се огледају кроз:

 • темељно познавање и разумевање концепта и принципа заштите животне средине и њихова практична примена у пракси;
 • решавања конкретних проблема уз употребу научних метода и поступака;
 • повезивања теоријских и практичних знања из области заштите животне средине, екологије и сродних научних дисциплина и њихове интегрисане примене;
 • перманентно праћење новина у области заштите животне средине и примена новина у струци;
 • развој професионалних вештина и спретности у употреби стечених знања у пракси;
 • употребу информационо-комуникационих технологија у овладавању знањима из области заштите животне средине;

 

Табела 5.1 Рaспoрeд прeдмeтa пo сeмeстримa и гoдинaмa студиja зa студиjски прoгрaм основних

академских студиja  – ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Распоред наставника и сарадника на студијском програму ОАС ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ за школску 2021/2022 годину

Распоред полагања испита ЗЖС 2021/2022

План извођења наставе ЗЖС