ПОСЛОВНА ИНФОРМАТИЧКА ЕКОНОМИЈА


Основни циљ студијског програма ОАС Пословна информатичка економија је образовање студената кроз стицање теоријских и практичних знања за самостално обављање послова из области пословне информатике, која у актуелним условима прожима све сегменте пословања савремених привредних субјеката и представља њихов интегрисани елемент.  Циљ студијског програма је оспособљавање студената за примену специфичних пословно – информатичких знања и вештина у области економије, што је у складу са потребама тржишног и конкурентног привредног амбијента. Такође, не мање значајан циљ студијског програма је и припрема студената и стварање потребне базе знања за наставак школовања и даље усавршавање на мастер академским студијама из ове области.

Врста студија: основне академске студије

Исход процеса учења – По завршетку студијског програма студенти ће бити у могућности да користе интегрисана пословно – информатичка и економска знања за решавање конкретних проблема и задатака у пословној пракси привредних субјеката, као и у јавном сектору.

Стручни назив:  ДИПЛОМИРАНИ  ПОСЛОВНИ  ИНФОРМАТИЧАР

Услови за упис на студијски програм: Право уписа на прву годину основних академски студија имају кандидати који су завршили средњу школу у четворогодишњем трајању и положили пријемни испит из два понуђена предмета – Информатика и Основи економије.

Обавезни и изборни предмети: Студијски програм је структуриран тако да су испоштовани стандарди у погледу броја обавезних и изборних предмета, као и условљена пропорција између академско – образовних, теоријско – методолошких, научно – стручних и стручно – апликативних предмета, који омогућавају реализацију циљева студијског програма и исхода процеса учења. Кроз обавезне предмете обезбеђује се стицање неопходних теоријских знања, а кроз изборне предмете обрађују се они садржаји који ближе одговарају интересовањима и способностима сваког студента појединачно. На другој, трећој и четвртој години студија, студенти од понуђених три изборних предмета, бирају два.

Студије се изводе комбиновано, односно кроз теоријску и практична наставу, консултације, провере знања, стручном праксом, менторским радом и самосталним радом студената. Предвиђено време трајања студија је четири године (осам семестара) при чему се остварује 240 ЕСПБ бодова. Завршни рад носи 10 ЕСПБ бодова, који улазе у укупан број остварених ЕСПБ бодова.

Предуслови за упис појединих предмета или групе предмета: Упис појединих предмета или групе предмета нису условљени претходно положеним испитима из једног или више предмета утврђених студијским програмом.

Начин избора предмета из других студијских програма: Студијским програмом није омогућено избор предмета из других студијских програма због различитих образовно – научних поља.

Сврха студијског програма је образовање високостручних кадрова за обављање широког спектра послова базираних на практичној примени интегрисаних знања из области пословне информатике и економије за решавање конкретних пословних проблема субјеката у привредном и јавном сектору. Сврха студијског програма је образовање и оспособљавање студената за решавање економских проблема и реализацију економских циљева, употребом техника, метода и алата пословне информатике. Што је, у савременој ери развоја људске цивилизације и информатичког друштва, постало неопходно знање и компаративна предност приликом запошљавања. С обзиром да у савременом привредном амбијенту скоро да не постоји привредни субјекат који своју делатност делимично или у целосто не обавља употребом рачунара.

Савремени привредни субјекти у актуелним привредним околностима суочавају се са перманентим променама на тржишту. У таквом неизвесном пословном окружењу, одржива конкурентност и тржишно позиционирање постају примарни циљ сваког тржишног актера. Реализација таквог циља подразумева примену иновираних знања и вештина, који се умногоме разликују од традиционалних. Таква иновирана знања и вештине представљају интегрисане економске и информатичке компетенције које привредним субјектима обезбеђују брзо реаговање на тржишне тенденције, висок степен флексибилности и организационо знање које унапређује рад организационих функција, пословне процесе, стратегијску позицију привредних субјеката и повећава њихову вредност. Привредни субјекти имају потребу за запошљавање стручњака који истовремено владају потребним знањем из области пословне информатика и економије, јер запошљавање таквих мултифункционалних кадрова вишеструко смањује организационе трошкове и доприноси стварању додатне вредности, што у крајњој истанци доводи до свеукупног унапређења пословања.

У информатичком друштву и свеопштој тенденцији не само привредних субјеката, већ и јавног сектора да своју организацију и рад унапреди употребом интегрисаних пословно – информатичких и економских знања, оспособљавање студената управо за такве професије и занимања је недвосмислено друштвено оправдано и корисно.

Сврха студијског програма је образовање студената и обезбеђивање потребних компетенција за обављање широког спектра могућих занимања:
– руководилац за интернет услуге,
– руководилац дигитализације послова,
– руководилац сектора за дигитални маркетинг,
– руководилац сектора електронске трговине,
– руководилац сектора за електронско пословање,
– руководилац, аналитичар и пројектант информационих система;
– руководилац за обраду података,
– руководилац и консултант за ИКТ системе,
– стручњак за развој интернет пословања,
– пројектант, аналитичар и администратор база података,
– референт за одржавање рачунарске опреме,
– пројектант веб-сајта и веб – дизајнер,
– стручњак за развој и архитектуру веб-сајта,
– аналитичар пословних процеса,
– аналитичар за осигурање квалитета у ИКТ,
– асистент за корисничку подршку,
– консултатнт у подручју пословне информатике,
– рад у основним и средњим школама на пословима образовања ученика на предметима из области пословне информатике,
– рад у државним органима и локалним самоуправама на пословима који подразумевају примену пословне информатике,
– предузетник у подручју дигиталне економије и примене пословне информатике у пословању.

Циљеви студијског програма подразумевају образовање кадрова из области пословне информатике који: успешно примењују стечена знања за решавање практичних пословних проблема, примењују савремена пословно – информатичка решења за унапређење менаџмента, рачуноводства, маркетинга, производње, људских ресурса и других области као пословних процеса и организационих функција, примењују интегрисана пословно – информатичка и економска знања за развој дигиталног пословања у различитим областима, развијају иницијативу и способност за самостално максимизирање употребе и искоришћавање могућности интернета у пословању, као и креативно приступају решавању проблема, доношењу и имплементацији одлука у различитим областима пословања кроз примену пословне информатике.

Циљеви, такође обухватају и развој креативних способности и овладавање специфичним пословно – информатичким практичним вештинама потребним за:
– примену стечених интегрисаних пословно – информатичких и економских теоријских знања у пословној пракси субјеката у привредном и јавном сектору и решавање конкретних проблема;
– обављање послова из области пословне информатике и пословно – информатичке подршке субјектима у привредном и јавном сектору;
– развоју и импементацији пословних информационих система;
– обављање послова у подручјима дигиталне економије и електронског пословања;
– обављање активности и развој организационих функција у подручјима дигиталне економије и електронског пословања;
– развој и унапређење пословних процеса субјеката употребом пословно – информатичких решења;
– самозапошљавање и започињање предузетничког бизниса у подручју дигиталне економије и примене пословно – информатичких иновација у пословању
– стицање адекватне основе за даљи научно – истраживачки рад, бављење науком и даље формално образовање на мастер академским студијама.

Усклађеним наставним планом и програмом студијског програма, са плановима и програмима институција из земаља Европске уније заснованих на принципима Болоњске декларације, студенти добијају могућност провере и допуне својих знања у иностранству. Сагласно томе, циљ студијског програма јесте и да обезбеди одговарајућа знања која ће омогућити мобилност кандидата на националном и међународном плану.

Студијски програм Пословна информатичка економија основних академских студија омогућава студентима да током студија стекну неопходна знања, одговарајуће интелектуалне и практичне вештине и потребне компетенције за рад у професионалној пракси.

Опште компетенције огледају се кроз:

 • развој аналитичког и синтетичког начин размишљања, као и логички приступ у предвиђању решења практичних проблема и њихових последица;
 • овладавања дедуктивним и индуктивним методима, поступцима и процесима истраживања;
 • развоја и примена критичког и самокритичког мишљења у раду и решавању практичних проблема;
 • примене стечених знања и вештина у пракси, могућност самосталног и тимског рада;
 • развоја комуникационих способности и спретности, као и сарадње са ужим социјалним и међународним окружењем у циљу прихватања нових знања и искустава који треба да допринесу даљој изградњи правног професионализма, стручном усавршавању;
 • увиђање значаја и поштовања професионалне етике, уважавања академског и професионалног кодекса, одговорног понашања у друштвеној заједници

 

Предметно-специфичне компетенције свршених студената се огледају кроз:

 • темељно познавање и разумевање пословно – информатичке проблематике и њене практичне примене у области менаџмента, рачуноводства, маркетинга, електронском пословању, информатичкој економији, предузетничкој економији;
 • решавања конкретних проблема уз употребу научних метода и поступака;
 • повезивања теоријских и практичних знања из области пословне информатике и економије и њихове интегрисане примене;
 • перманентно праћење новина у области пословне информатике и дигиталне економије и примена новина у струци;
 • развој професионалних вештина и спретности у употреби стечених знања у пракси;
 • употребу информационо-комуникационих технологија у овладавању знањима из области пословне информатике;

 

Завршетком основних академских студија на студијском програму Пословна информатичка економија студенти стичу стручни назив дипломирани пословни информатичар. Студенти постају оспособљени за практичну примену стечених теоријских знања и професионалних вештина из области пословне информатике. Они стичу способност интегрисане примене знање из области пословне информатике и економије за решавање конкретних проблема савременог пословања и/или за даље учење. Такође, студенти су оспособљени да се одмах укључе у радни процес и да самостално, односно тимски раде у зависности од природе послова које обављају. Окончањем основних академских студија на студијском програму Пословна информатичка економија, студентима се омогућава наставак школовања и упис мастер академских студија из сродних области.

Исход овог студијског програма усклађен је са сродним студијским програмима других високошколских установа у региону и савременим образовним концептима у Европској Унији, те омогућава студентима мобилност у европском образовном простору.

КЊИГА  ПРЕДМЕТА

Табела  5.1 Спецификација  предмета ПОСЛОВНА ИНФОРМАТИЧКА ЕКОНОМИЈА

Распоред полагања испита ПИЕ  2021/2022

Распоред наставника и сарадника на студијском програму ПОСЛОВНА ИНФОРМАТИЧКА ЕКОНОМИЈА за школску 2021/2022. годину

План извођења наставе ПИЕ