САВРЕМЕНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ ХРАНЕ


Основни циљ студијског програма основних академских студија Савремене технологије хране је образовање дипломираних инжењера технологије, кроз стицање теоријских и практичних знања,  стручних компетенција, способности и вештина за професионално и одговорно обављање послова у области технологије хране.

Врста студија: основне академске студије.

Исход процеса учења – По завршетку студијског програма студенти ће бити у могућности да користе стечена знања из области технологије хране, односно производње прераде, припреме, чувања и контроли хране.

Стручни назив: ДИПЛОМИРАНИ ИНЖЕЊЕР ТЕХНОЛОГИЈЕ.

Услови за упис на студијски програм: Право уписа на прву годину основних академских студија имају кандидати који су завршили средњу школу у четворогодишњем трајању и положили пријемни испит.

Обавезни и изборни предмети: Студијски програм је структуриран тако да су испоштовани стандарди у погледу броја обавезних и изборних предмета. Кроз обавезне предмете обезбеђује се стицање неопходих теоријских знања, а кроз изборне предмете обрађују се они садржаји који најближе одговарају интересовањима и способностима сваког студента појединачно. На другој, трећој и четвртој години студија, студенти од понуђена три изборна предмета, бирају два.

Студије се изводе комбиновано, односно кроз теоријску и практична наставу, консултације, провере знања, стручну праксу, менторским радом и самосталним радом студената. Предвиђено време трајања студија је четири године (осам семестара) при чему се остварује 240 ЕСПБ бодова. Завршни рад носи 10 ЕСПБ бодова, који улазе у укупан број остварених ЕСПБ бодова.

Предуслови за упис појединих предмета или групе предмета: Упис појединих предмета или групе предмета нису условљени претходно положеним испитима из једног или више предмета утврђених студијским програмом.

Начин избора предмета из других студијских програма: Студијским програмом није  омогућено избор предмета из других студијских програма због различитих образовно – научних поља.

Сврха студијског програма је образовање високостручних кадрова  за обављање широког спектра послова базираних на практичној примени теоријских и практичних знања из подручја технологије хране које укључује припрему, прераду, производњу, чување, испитивање и контролу хране са циљем решавања конкретних пословних проблема субјеката у привредном и јавном сектору. Студијски програм ОАС Савремене технологије хране омогућава студентима да током студија усвоје неопходна знања, стекну одговарајуће интелектуалне и практичне вештине и компетенције које су друштвено оправдане и корисне. Сврха овог студијског програма је да одговори евидентним потребама тржишта рада у нашој земљи за квалификованим кадровима у области савремених технологија хране. Студијски програм Савремене технологије хране конципиран је тако да омогућава образовање савремених кадрова по међународним стандардима. Зато је и сврха овог студијског програма  да одражава промене у области технологије хране и научних дисциплина које се на њему изучавају. Сврха овог студијског програма јесте и да студенти буду оспособљени за наставак даљег усавршавања и за праћење научних достигнућа из области технологије хране и сродних дисциплина. Такође, сврха студијског програма ОАС Савремене технологије хране је образовање студената за професију дипломирани инжењер технологије, а у складу са потребама и привредним развојем  Републике Србије.

Сврха студијског програма ОАС Савремене технологије хране јесте и да студенти буду оспособљени за наставак формалног образовања, даљег усавршавања, праћење научних достигнућа из области технологије хране, као и за обављање широког спектра могућих занимања (према Шифарнику занимања) која се односе на:

 • Истраживач у области прехрамбене технологије,
 • Истраживач у области хемијске технологије,
 • Технолог кондиторске производње,
 • Технолог прераде воћа и поврћа,
 • Технолог прераде жита,
 • Технолог прераде меса и рибе,
 • Технолог прераде млека,
 • Технолог производње аклохола, квасца и киселина,
 • Технолог производње готових јела,
 • Технолог производње и прераде анималних производа,
 • Технолог производње и прераде биљних производа,
 • Технолог производње пића,
 • Технолог производње хлеба, пецива и тестенина,
 • Хемијски технолог примене производа и свих осталих занимања која се односе на обављање послова у приватном и јавном сектору из области испитивања, производње, прераде, припреме, чувања и контроле хране, као и рад у основним и средњим школама на пословима образовања ученика из групе предмета у области технологије хране.

Основни циљ студијског програма основних академских студија Савремене технологије хране је образовање дипломираних инжењера технологије, кроз стицање теоријских и практичних знања,  стручних компетенција, способности и вештина за професионално и одговорно обављање послова у области технологије хране.

Конкретни циљеви реализације студијског програма ОАС Савремене технологије хране огледају се кроз:

 • оспособљавање студената за примену потребних знања из фундаменталних научних дисциплина;
 • стицање теоријеких знања и стручних компетенција студената о тeхнoлoшким кaрaктeристикaмa вoћa и пoврћa, пoмoћним мaтeриjaлимa, aдитивимa, oпeрaциjaмa у тoку тeхнoлoшких пoступaкa прoизвoдњe прoизвoдa oд вoћa и пoврћa;
 • сaвлaдaвaњe пoступкa зa кoнзeрвирaњe нa ниским и висoким тeмпeрaтурaмa, сoљeње, сушeње, тeхнoлoгиje прoизвoдњe меса, сувoмeснaтих прoизвoдa, кoнзeрви и тeхнoлoшкe oпрeмe;
 • пружaњe oснoвних тeoриjских знaњa и oвлaдaвaњe спeцифичним прaктичним вeштинaмa из oблaсти прeрaдe млeкa и прoизвoдњe млeчних прoизвoдa;
 • стицaњe тeoриjских и прaктичних знaњa o житaрицaмa кao сирoвини, кao и oснoвним принципимa и тeхнoлoшким пoступцимa прeрaдe житa и прoизвoдњe пeкaрских прoизвoдa;
 • овладавање теоријким и практичним оснoвама тeхнoлoгиje прoизвoдњe чoкoлaдe и других кaкao прoизвoдa, бoмбoнa, кeксa и срoдних прoизвoда;
 • упознавање студената са основним биолошким, хемијским, технолошким и другим карактеристикама лековитих и зачинских сировина биљног порекла за производњу чајева, чајних мешавина, биоактивних и зачинских производа за прехрамбену индустрију;
 • стицање знања о савременим методама контроле квалитета, техникама, машинама и уређајима за припрему, методама конзервирања и условима лагеровања производа биљног и налималног порекла;
 • упознавање студената са теоријским основама производње пива, уређајима који се користе у овој производњи и поступцима рада који се примењују;
 • стицaњe oснoвних знaњa o тeхнoлoгиjи и прoизвoдњи oсвeжaвajућих бeзaлкoхoлних пићa, сoкoвa и нeктaрa, укључуjући и кoнтрoлу квaлитeтa бeзaлкoхoлних пићa.
 • стицaњe тeoриjских и прaктичних знaњa o oснoвним принципимa и тeхнoлoшким пoступцимa прoизвoдњe винa и aлкoхoлних пићa.
 • стицање теоријских аспеката о биолошки вредним нутријентима хране и принципима исхране;
 • стицање оснoвних тeoриjских и прaктичних знaњa из области сушења, хлађења и замрзавања прехрамбених производа, кoнструкциja и изoлaциja хлaдњaчe и трaнспoртнoг систeмa, усклaдиштeња прoизвoдa, oдржaвaња тeмпeрaтуре и рeлaтивнe влaжнoсти вaздухa у рaсхлaдним кoмoрaмa.

Усклађеним наставним планом и програмом Факултета са плановима и програмима институција из земаља Европске уније, студенти добијају могућност провере својих знања у иностранству. Сагласно томе, циљ студијског програма јесте и да обезбеди одговарајућа знања која ће омогућити мобилност кандидата на националном и међународном нивоу. Како је делатност Факултета заснована на принципима Болоњске декларације, студентима се пружа могућност несметаног наставка школовања у земљи и иностранству.

Завршетком основних академских студија на студијском  програму Савремене технологије хране студенти стичу стручни назив дипломирани инжењер технологије. Студенти постају оспособљени за практичну примену стечених теоријских знања и професионалних вештина из области савремене технологије хране. Студенти су оспособљени да се укључе у радни процес и да самостално, односно тимски раде у зависности од природе посла које обављају. Окончањем основних академских студија на студијском програму Савремене технологије хране, студентима се омогућава наставак школовања и упис мастер академских студија из сродних области.

Опште компетенције које стичу студенти:

 • развој аналитичког и синтетичког начин размишљања, као и логички приступ у предвиђању решења практичних проблема и њихових последица, као и оспособљеност у области припреме, прераде, паковања, чувања и контроле хране;
 • овладавања дедуктивним и индуктивним методима, поступцима и процесима истраживања, као и оспособљенoст за научно истраживачки процес у области припреме, прераде, чувања, и контролу хране, организације призводње и безбедноси хране у свим облицима научног рада;
 • развоја и примена критичког и самокритичког мишљења у раду и решавању практичних проблема у пракси;
 • примене стечених знања и вештина у пракси, могућност самосталног и тимског рада и оспособљеност за праћење и примену нових технологија, иновација и прописа у струци;
 • развоја комуникационих способности и спретности, као и сарадње са ужим социјалним и међународним окружењем у циљу прихватања нових знања и искустава који треба да допринесу даљој изградњи професионализма и стручном усавршавању;
 • увиђање значаја и поштовања професионалне етике, уважавања академског и професионалног кодекса, одговорног понашања у друштвеној заједници;

Предметно-специфичне компетенције свршених студената се огледају кроз:

 • познавање и разумевање припреме, прераде, паковања, чувања, контроле хране и технологије хране;
 • решавања практичних проблема уз употребу научних метода и поступака и критичког мишљења;
 • повезивања теоријских и практичних знања из области технологије хране и њихове интегрисане примене;
 • перманентно праћење новина у области технологије хране и примена новина у струци;
 • развој професионалних вештина и спретности у употреби стечених знања у пракси;
 • употребу информационо-комуникационих технологија у овладавању знањима из области технологије хране;

 

Табела 5.1 Рaспoрeд прeдмeтa пo сeмeстримa и гoдинaмa студиja зa студиjски прoгрaм основних

академских студиja  – САВРЕМЕНЕ  ТЕХНОЛОГИЈЕ  ХРАНЕ

Распоред полагања испита СТХ 2021/2022

Распоред наставника и сарадника на студијском програму ОАС САВРЕМЕНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ ХРАНЕ за школску 2021/2022 годину

План извођења наставе СТХ